Danh sách tiểu hành tinh/110801–110900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110801 2001 UK41 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110802 2001 UQ41 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110803 2001 UR41 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110804 2001 US41 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110805 2001 UC42 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110806 2001 UY43 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110807 2001 UC45 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110808 2001 UE46 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110809 2001 UL46 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110810 2001 UC47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110811 2001 UD47 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
110812 2001 UR47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110813 2001 UV47 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110814 2001 UA48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110815 2001 UC48 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110816 2001 UM48 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110817 2001 UP48 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110818 2001 UR48 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
110819 2001 UW49 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
110820 2001 UC50 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110821 2001 UA51 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110822 2001 UN51 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
110823 2001 UO51 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110824 2001 UO52 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110825 2001 UX53 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110826 2001 UN54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110827 2001 UO54 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110828 2001 US54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110829 2001 UT54 20/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
110830 2001 UZ55 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110831 2001 UO57 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110832 2001 UA58 17/10/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
110833 2001 UB59 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110834 2001 UF60 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110835 2001 UA65 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110836 2001 UH65 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110837 2001 UW65 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110838 2001 UK68 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110839 2001 UR68 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110840 2001 UZ71 17/10/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
110841 2001 UG72 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
110842 2001 UD73 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110843 2001 UK73 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110844 2001 UC74 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110845 2001 UE74 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
110846 2001 UJ74 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110847 2001 UO74 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110848 2001 UV74 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110849 2001 UN75 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110850 2001 UY75 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110851 2001 UF76 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110852 2001 US76 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110853 2001 UT76 17/10/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
110854 2001 UL77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110855 2001 UO77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110856 2001 UT77 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110857 2001 UQ79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110858 2001 UR79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110859 2001 UW79 20/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
110860 2001 UE82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110861 2001 UH82 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110862 2001 UM83 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110863 2001 UN85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
110864 2001 UG89 22/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
110865 2001 UL89 22/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
110866 2001 UH91 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
110867 2001 UE93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
110868 2001 UP93 19/10/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
110869 2001 UA94 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
110870 2001 UE94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
110871 2001 UH94 19/10/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
110872 2001 UJ94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
110873 2001 US94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
110874 2001 UQ96 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110875 2001 UM97 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110876 2001 UX98 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110877 2001 UY98 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110878 2001 UA99 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110879 2001 UL99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110880 2001 UP101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110881 2001 US102 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110882 2001 UF104 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110883 2001 UY107 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110884 2001 UE109 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110885 2001 UM109 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110886 2001 UG111 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110887 2001 UM111 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110888 2001 UX111 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110889 2001 UA112 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
110890 2001 UO112 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110891 2001 UD113 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110892 2001 UP113 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110893 2001 UY113 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110894 2001 UP114 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110895 2001 US115 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
110896 2001 UT115 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110897 2001 UG116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110898 2001 UK116 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110899 2001 UE117 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110900 2001 UJ117 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL