Danh sách tiểu hành tinh/109901–110000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109901 2001 SU20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109902 2001 SH21 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109903 2001 SL21 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109904 2001 ST21 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109905 2001 SB22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109906 2001 SC22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109907 2001 SZ23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109908 2001 SP24 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109909 2001 SR24 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109910 2001 SY24 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109911 2001 SK25 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109912 2001 SU25 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
109913 2001 SV25 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109914 2001 SF26 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109915 2001 SU26 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109916 2001 SE27 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109917 2001 SF27 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
109918 2001 SY27 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109919 2001 SB29 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
109920 2001 SJ29 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109921 2001 SY29 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109922 2001 SU30 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109923 2001 SF31 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
109924 2001 SO31 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109925 2001 SP31 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109926 2001 SU31 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109927 2001 SA32 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109928 2001 SD32 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109929 2001 SH33 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
109930 2001 SZ34 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109931 2001 SZ35 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109932 2001 SA37 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109933 2001 SW37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109934 2001 SL38 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
109935 2001 SC39 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109936 2001 SD39 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109937 2001 SX39 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109938 2001 SL40 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109939 2001 SU40 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109940 2001 SR41 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
109941 2001 SJ42 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109942 2001 SW42 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109943 2001 SY42 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109944 2001 SN43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109945 2001 SU43 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109946 2001 SH44 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
109947 2001 SM44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109948 2001 SN45 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109949 2001 SY45 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109950 2001 SB46 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
109951 2001 SF46 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109952 2001 SK46 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
109953 2001 SA47 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
109954 2001 SC47 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109955 2001 SK47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109956 2001 SS47 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
109957 2001 SW47 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109958 2001 SD48 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
109959 2001 SP48 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109960 2001 SX48 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109961 2001 SE49 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109962 2001 SN49 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
109963 2001 SW49 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109964 2001 SX49 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109965 2001 SY49 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
109966 2001 SF50 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109967 2001 SQ50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109968 2001 SA51 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109969 2001 SV51 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109970 2001 SW51 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109971 2001 SP52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109972 2001 SR52 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109973 2001 SK53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109974 2001 SL53 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109975 2001 SM53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109976 2001 SN53 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109977 2001 SU53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109978 2001 ST54 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
109979 2001 SB55 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109980 2001 SC55 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
109981 2001 SF55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109982 2001 SQ55 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109983 2001 SY55 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109984 2001 SB57 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109985 2001 SG57 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109986 2001 SN57 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109987 2001 SO57 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109988 2001 SR57 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109989 2001 SX57 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
109990 2001 SS58 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
109991 2001 SF59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109992 2001 SV59 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109993 2001 SC60 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109994 2001 SA61 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109995 2001 SJ61 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109996 2001 SW61 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109997 2001 SA62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109998 2001 SN62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109999 2001 SZ62 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
110000 2001 SM63 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL