Danh sách tiểu hành tinh/111901–112000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111901 2002 FE17 17/03/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
111902 2002 FJ29 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111903 2002 FV29 20/03/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
111904 2002 FO31 20/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
111905 2002 FQ31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
111906 2002 FF33 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111907 2002 FO33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111908 2002 FY33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111909 2002 FK34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
111910 2002 FU34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
111911 2002 FE36 21/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
111912 2002 FV39 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111913 Davidgans 2002 GD 01/04/2002 Kleť KLENOT 6,4 km MPC · JPL
111914 2002 GS2 04/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111915 2002 GN3 08/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
111916 2002 GE5 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111917 2002 GL9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
111918 2002 GS10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111919 2002 GH11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
111920 2002 GX11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
111921 2002 GH13 14/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
111922 2002 GU17 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111923 2002 GW17 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111924 2002 GS19 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111925 2002 GD20 14/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
111926 2002 GJ20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111927 2002 GX20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111928 2002 GA22 15/04/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
111929 2002 GQ23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
111930 2002 GP25 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111931 2002 GU25 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111932 2002 GG33 01/04/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
111933 2002 GK37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
111934 2002 GG38 02/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
111935 2002 GB40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
111936 2002 GE40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111937 2002 GG41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
111938 2002 GB44 04/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
111939 2002 GJ45 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111940 2002 GT47 04/04/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
111941 2002 GF48 04/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
111942 2002 GB51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
111943 2002 GM51 05/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
111944 2002 GS53 05/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
111945 2002 GY55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
111946 2002 GA56 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
111947 2002 GF56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
111948 2002 GG56 05/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
111949 2002 GY56 08/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
111950 2002 GM57 08/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
111951 2002 GY57 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
111952 2002 GX61 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111953 2002 GD62 08/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
111954 2002 GZ65 08/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
111955 2002 GW66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
111956 2002 GX68 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
111957 2002 GP70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
111958 2002 GH72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
111959 2002 GP73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
111960 2002 GT73 09/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111961 2002 GM75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111962 2002 GP75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111963 2002 GH78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111964 2002 GO78 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111965 2002 GP78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111966 2002 GD79 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111967 2002 GC81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111968 2002 GX81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111969 2002 GW82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111970 2002 GL83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111971 2002 GZ83 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111972 2002 GR87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111973 2002 GX87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111974 2002 GN88 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111975 2002 GA89 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111976 2002 GX92 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111977 2002 GB93 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111978 2002 GM93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111979 2002 GP93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
111980 2002 GU93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111981 2002 GW93 09/04/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111982 2002 GA95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111983 2002 GE95 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111984 2002 GJ95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111985 2002 GM95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
111986 2002 GC96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111987 2002 GT96 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111988 2002 GU96 09/04/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
111989 2002 GV96 09/04/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
111990 2002 GY103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111991 2002 GL107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111992 2002 GX110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111993 2002 GA111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111994 2002 GW111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111995 2002 GG114 11/04/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
111996 2002 GV117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111997 2002 GX123 12/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
111998 2002 GN133 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111999 2002 GB134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112000 2002 GO137 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also