Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/111001–111100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111001 2001 UG222 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
111002 2001 VN 06/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111003 2001 VU 06/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111004 2001 VX 06/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111005 2001 VY 06/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111006 2001 VZ 06/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111007 2001 VG1 07/11/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
111008 2001 VF3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
111009 2001 VW3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
111010 2001 VN5 07/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
111011 2001 VQ5 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111012 2001 VE6 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111013 2001 VB7 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111014 2001 VN7 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111015 2001 VW7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111016 2001 VZ7 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111017 2001 VT8 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111018 2001 VW9 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111019 2001 VD10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111020 2001 VE11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111021 2001 VY11 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111022 2001 VK12 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111023 2001 VQ12 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111024 2001 VQ14 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111025 2001 VA16 07/11/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
111026 2001 VR17 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111027 2001 VG18 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111028 2001 VV19 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111029 2001 VW19 09/11/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
111030 2001 VA20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111031 2001 VF20 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111032 2001 VJ20 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111033 2001 VK20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111034 2001 VM21 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111035 2001 VU21 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111036 2001 VD22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111037 2001 VO22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111038 2001 VR22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111039 2001 VJ23 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111040 2001 VK24 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111041 2001 VO25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111042 2001 VN27 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111043 2001 VQ27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111044 2001 VC33 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111045 2001 VL33 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111046 2001 VQ33 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
111047 2001 VK36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111048 2001 VM36 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111049 2001 VC37 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111050 2001 VK37 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111051 2001 VM37 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111052 2001 VP38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111053 2001 VF39 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111054 2001 VG39 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111055 2001 VK39 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111056 2001 VA40 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111057 2001 VD40 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111058 2001 VN40 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111059 2001 VB42 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111060 2001 VK43 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111061 2001 VZ43 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
111062 2001 VD45 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111063 2001 VL45 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111064 2001 VM45 09/11/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
111065 2001 VX45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111066 2001 VA47 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111067 2001 VH48 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111068 2001 VP48 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
111069 2001 VS48 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
111070 2001 VF49 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111071 2001 VX49 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111072 2001 VL51 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111073 2001 VU51 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111074 2001 VW51 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111075 2001 VD52 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111076 2001 VH52 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111077 2001 VS54 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111078 2001 VG55 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111079 2001 VJ56 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111080 2001 VM56 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111081 2001 VJ57 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111082 2001 VF58 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111083 2001 VJ58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111084 2001 VK58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111085 2001 VP60 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111086 2001 VP61 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111087 2001 VV61 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111088 2001 VA62 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111089 2001 VK62 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
111090 2001 VF63 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111091 2001 VL63 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111092 2001 VL64 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111093 2001 VV65 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111094 2001 VA66 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111095 2001 VC67 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111096 2001 VM67 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111097 2001 VW68 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111098 2001 VN69 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111099 2001 VO69 11/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111100 2001 VA71 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL