Danh sách tiểu hành tinh/110001–110100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110001 2001 SP63 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
110002 2001 SX63 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110003 2001 SE64 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110004 2001 SF64 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110005 2001 SH64 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110006 2001 ST65 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110007 2001 SU65 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110008 2001 SY65 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110009 2001 SW66 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110010 2001 SB67 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110011 2001 SZ67 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110012 2001 SL68 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110013 2001 SN68 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110014 2001 SR68 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
110015 2001 SV68 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110016 2001 SB69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110017 2001 SS69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110018 2001 SA70 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110019 2001 SE70 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110020 2001 SM71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110021 2001 SP71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110022 2001 SX71 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110023 2001 SH72 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110024 2001 SL72 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110025 2001 SN72 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110026 Hamill 2001 SH73 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
110027 2001 SD74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
110028 2001 SS74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
110029 2001 SG75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
110030 2001 SJ75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
110031 2001 SX75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
110032 2001 SD76 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
110033 2001 SN76 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110034 2001 SS76 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
110035 2001 SX78 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110036 2001 SP79 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110037 2001 SA80 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110038 2001 SX80 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110039 2001 SH81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110040 2001 SY81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110041 2001 SJ82 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110042 2001 SL82 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110043 2001 SA83 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110044 2001 SO83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
110045 2001 SD87 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110046 2001 SV88 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
110047 2001 SM90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
110048 2001 ST91 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110049 2001 SK92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110050 2001 SO94 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110051 2001 SE95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110052 2001 SF96 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110053 2001 SO96 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110054 2001 SH98 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110055 2001 SC100 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110056 2001 SB103 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110057 2001 SZ103 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110058 2001 SC106 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110059 2001 SK107 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110060 2001 SM107 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110061 2001 SF108 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110062 2001 SG108 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110063 2001 SV108 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
110064 2001 SA109 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110065 2001 SU109 20/09/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
110066 2001 SW109 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110067 2001 SH110 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110068 2001 SR110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110069 2001 SC111 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110070 2001 SZ111 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
110071 2001 SA112 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
110072 2001 SB112 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110073 Leeonki 2001 SM113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
110074 Lamchunhei 2001 SP113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
110075 2001 SR113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
110076 2001 SW113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
110077 Pujiquanshan 2001 SC114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
110078 2001 SH114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
110079 2001 SR114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
110080 2001 SV114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
110081 2001 SK115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
110082 2001 SN115 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
110083 2001 SV115 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110084 2001 SP116 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110085 2001 SE117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110086 2001 ST117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110087 2001 SW117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110088 2001 SG120 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110089 2001 ST120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110090 2001 SV120 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110091 2001 SW120 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110092 2001 SC121 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110093 2001 SJ121 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110094 2001 SP121 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
110095 2001 SO122 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110096 2001 SW122 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110097 2001 SD123 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110098 2001 SK124 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110099 2001 SY124 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110100 2001 SZ124 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL