Danh sách tiểu hành tinh/107901–108000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107901 2001 FY95 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107902 2001 FB96 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107903 2001 FV96 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107904 2001 FJ97 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107905 2001 FU97 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
107906 2001 FY97 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107907 2001 FZ97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107908 2001 FH99 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107909 2001 FM99 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107910 2001 FT99 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
107911 2001 FC100 16/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
107912 2001 FD100 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107913 2001 FH100 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107914 2001 FU100 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
107915 2001 FZ100 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
107916 2001 FA101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107917 2001 FE101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107918 2001 FM101 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107919 2001 FJ102 17/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
107920 2001 FW102 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107921 2001 FZ102 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107922 2001 FB103 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
107923 2001 FN103 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107924 2001 FO103 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107925 2001 FQ103 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107926 2001 FT103 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107927 2001 FE104 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107928 2001 FM105 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107929 2001 FV106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107930 2001 FU108 18/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
107931 2001 FV108 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107932 2001 FZ108 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107933 2001 FB110 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
107934 2001 FK110 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107935 2001 FV111 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
107936 2001 FA113 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
107937 2001 FN113 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107938 2001 FQ113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107939 2001 FV113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107940 2001 FE114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107941 2001 FY114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
107942 2001 FB115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
107943 2001 FO115 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107944 2001 FU115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
107945 2001 FX117 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
107946 2001 FY117 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
107947 2001 FA118 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107948 2001 FC118 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107949 2001 FJ118 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
107950 2001 FA120 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
107951 2001 FP120 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107952 2001 FS120 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107953 2001 FV120 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107954 2001 FX120 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107955 2001 FY120 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107956 2001 FF122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
107957 2001 FL122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107958 2001 FM122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
107959 2001 FT122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
107960 2001 FV122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107961 2001 FZ122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
107962 2001 FK123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
107963 2001 FT123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
107964 2001 FR124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107965 2001 FT124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
107966 2001 FX124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
107967 2001 FF125 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
107968 2001 FK125 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
107969 2001 FM125 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
107970 2001 FS126 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107971 2001 FG127 29/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107972 2001 FM127 24/03/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
107973 2001 FS128 29/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
107974 2001 FY128 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107975 2001 FD129 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107976 2001 FT129 29/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107977 2001 FZ129 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107978 2001 FE130 29/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
107979 2001 FR130 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
107980 2001 FS130 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
107981 2001 FY130 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
107982 2001 FG131 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
107983 2001 FG132 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
107984 2001 FT132 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
107985 2001 FP133 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
107986 2001 FR133 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
107987 2001 FG134 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
107988 2001 FJ134 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107989 2001 FF135 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107990 2001 FJ135 21/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107991 2001 FK136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
107992 2001 FM136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
107993 2001 FQ136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107994 2001 FZ136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
107995 2001 FB137 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
107996 2001 FD137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
107997 2001 FF137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
107998 2001 FM137 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
107999 2001 FS137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108000 2001 FW137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL