Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/107801–107900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107801 2001 FF58 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107802 2001 FT58 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
107803 2001 FU58 26/03/2001 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,8 km MPC · JPL
107804 2001 FV58 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
107805 Saibi 2001 FY58 21/03/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 1,5 km MPC · JPL
107806 2001 FZ58 26/03/2001 Kanab E. E. Sheridan 2,0 km MPC · JPL
107807 2001 FG59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107808 2001 FH59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107809 2001 FL59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107810 2001 FN59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107811 2001 FO59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107812 2001 FR59 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
107813 2001 FS59 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107814 2001 FQ60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107815 2001 FR60 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107816 2001 FW60 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107817 2001 FO61 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107818 2001 FX61 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
107819 2001 FM62 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107820 2001 FX62 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107821 2001 FK63 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107822 2001 FS63 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107823 2001 FA64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
107824 2001 FB64 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107825 2001 FN64 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
107826 2001 FM65 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107827 2001 FS65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107828 2001 FS67 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107829 2001 FZ67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107830 2001 FY69 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107831 2001 FB70 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
107832 2001 FE70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107833 2001 FN70 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107834 2001 FT70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107835 2001 FQ71 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107836 2001 FC72 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107837 2001 FD72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107838 2001 FJ72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107839 2001 FL72 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107840 2001 FA73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107841 2001 FF73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107842 2001 FQ73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107843 2001 FA74 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107844 2001 FE74 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
107845 2001 FL75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107846 2001 FR75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107847 2001 FU75 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107848 2001 FE76 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107849 2001 FV76 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107850 2001 FA77 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107851 2001 FF77 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107852 2001 FP77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107853 2001 FT77 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107854 2001 FV77 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107855 2001 FU78 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107856 2001 FW78 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107857 2001 FY78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107858 2001 FB79 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107859 2001 FC79 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107860 2001 FH80 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107861 2001 FN80 21/03/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
107862 2001 FP80 21/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
107863 2001 FQ80 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107864 2001 FT80 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107865 2001 FO82 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107866 2001 FE84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107867 2001 FH85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
107868 2001 FT85 26/03/2001 Cerro Tololo DLS 1,6 km MPC · JPL
107869 2001 FM86 27/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
107870 2001 FY86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
107871 2001 FB87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
107872 2001 FL87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107873 2001 FV87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107874 2001 FD88 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
107875 2001 FF88 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
107876 2001 FV88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
107877 2001 FZ88 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
107878 2001 FG89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
107879 2001 FP89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
107880 2001 FT89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107881 2001 FS90 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107882 2001 FA91 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107883 2001 FJ91 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
107884 2001 FK91 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
107885 2001 FY91 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107886 2001 FC92 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
107887 2001 FL92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107888 2001 FY92 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107889 2001 FA93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107890 2001 FC93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107891 2001 FO93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107892 2001 FS93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107893 2001 FU93 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107894 2001 FG94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107895 2001 FR94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107896 2001 FT94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107897 2001 FC95 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107898 2001 FL95 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
107899 2001 FR95 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107900 2001 FT95 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL