Danh sách tiểu hành tinh/106901–107000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106901 2000 YB45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106902 2000 YJ45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106903 2000 YN45 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106904 2000 YH46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106905 2000 YP46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106906 2000 YJ47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106907 2000 YZ47 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106908 2000 YX48 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106909 2000 YA49 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106910 2000 YF49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106911 2000 YH49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106912 2000 YN49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106913 2000 YF50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106914 2000 YO51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106915 2000 YX51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106916 2000 YS52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106917 2000 YT52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106918 2000 YZ52 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106919 2000 YC53 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106920 2000 YG54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106921 2000 YN54 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106922 2000 YM55 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106923 2000 YM57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106924 2000 YT57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106925 2000 YS58 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106926 2000 YG61 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106927 2000 YV61 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106928 2000 YQ62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106929 2000 YV62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106930 2000 YY63 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106931 2000 YC64 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106932 2000 YN64 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106933 2000 YY64 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
106934 2000 YJ65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
106935 2000 YB66 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106936 2000 YF66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
106937 2000 YV66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
106938 2000 YR69 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106939 2000 YX69 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106940 2000 YF70 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106941 2000 YR70 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106942 2000 YY70 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106943 2000 YX72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106944 2000 YA73 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106945 2000 YN75 30/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
106946 2000 YD76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106947 2000 YL76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106948 2000 YM76 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106949 2000 YO76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106950 2000 YW76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106951 2000 YQ77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106952 2000 YW77 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106953 2000 YL78 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106954 2000 YS78 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
106955 2000 YY78 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106956 2000 YZ78 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106957 2000 YJ79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106958 2000 YN79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106959 2000 YR79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106960 2000 YU79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106961 2000 YZ79 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106962 2000 YO80 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106963 2000 YC81 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106964 2000 YJ82 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106965 2000 YR84 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106966 2000 YF85 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106967 2000 YK85 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106968 2000 YT86 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106969 2000 YB87 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
106970 2000 YU89 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106971 2000 YB90 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
106972 2000 YN90 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106973 2000 YR90 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106974 2000 YW90 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106975 2000 YW91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106976 2000 YP92 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106977 2000 YG93 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106978 2000 YO94 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106979 2000 YV94 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106980 2000 YM96 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106981 2000 YU96 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106982 2000 YJ97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106983 2000 YC98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106984 2000 YJ98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106985 2000 YD99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106986 2000 YC100 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106987 2000 YG100 26/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
106988 2000 YE101 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
106989 2000 YN102 28/12/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
106990 2000 YX102 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106991 2000 YL103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106992 2000 YT103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106993 2000 YC106 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
106994 2000 YJ106 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106995 2000 YO107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106996 2000 YP107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106997 2000 YR108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106998 2000 YA109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106999 2000 YG109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107000 2000 YU109 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL