Danh sách tiểu hành tinh/108001–108100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108001 2001 FY137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108002 2001 FZ137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108003 2001 FL138 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
108004 2001 FS138 21/03/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
108005 2001 FX138 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108006 2001 FA140 21/03/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
108007 2001 FD141 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108008 2001 FK141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
108009 2001 FX142 23/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
108010 2001 FF143 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
108011 2001 FM143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108012 2001 FV143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
108013 2001 FX143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108014 2001 FD144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
108015 2001 FU144 23/03/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
108016 2001 FE145 23/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
108017 2001 FG146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108018 2001 FO146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
108019 2001 FS146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
108020 2001 FG147 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108021 2001 FL147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108022 2001 FO147 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108023 2001 FH148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108024 2001 FF149 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108025 2001 FK149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
108026 2001 FL149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
108027 2001 FQ149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108028 2001 FY149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108029 2001 FX150 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
108030 2001 FQ151 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
108031 2001 FC152 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108032 2001 FJ153 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108033 2001 FQ153 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108034 2001 FR153 26/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
108035 2001 FC154 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
108036 2001 FK154 26/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
108037 2001 FR154 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108038 2001 FV154 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108039 2001 FY154 26/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
108040 2001 FA155 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108041 2001 FD155 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108042 2001 FG155 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108043 2001 FQ155 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108044 2001 FW155 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
108045 2001 FX155 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108046 2001 FD156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108047 2001 FC157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108048 2001 FD157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
108049 2001 FE157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108050 2001 FK157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108051 2001 FO157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
108052 2001 FN158 27/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108053 2001 FO158 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108054 2001 FQ158 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108055 2001 FS158 27/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
108056 2001 FL159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
108057 2001 FN159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
108058 2001 FA160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108059 2001 FF160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
108060 2001 FU160 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108061 2001 FD161 29/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
108062 2001 FG161 29/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108063 2001 FV161 30/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
108064 2001 FY161 30/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108065 2001 FE162 30/03/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
108066 2001 FJ164 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108067 2001 FO165 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108068 2001 FY166 19/03/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
108069 2001 FB167 19/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
108070 2001 FC167 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108071 2001 FS167 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108072 Odifreddi 2001 FN168 22/03/2001 Cima Ekar ADAS 4,3 km MPC · JPL
108073 2001 FZ168 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
108074 2001 FK169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108075 2001 FO169 23/03/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
108076 2001 FC170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
108077 2001 FL170 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108078 2001 FO170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
108079 2001 FV170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
108080 2001 FJ171 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
108081 2001 FM171 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
108082 2001 FX171 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
108083 2001 FG172 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
108084 2001 FL172 24/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
108085 2001 FP172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
108086 2001 FQ173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
108087 2001 FJ174 19/03/2001 Uccle T. Pauwels 2,3 km MPC · JPL
108088 2001 FD175 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108089 2001 FE175 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
108090 2001 FG176 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108091 2001 FR176 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
108092 2001 FP177 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108093 2001 FX177 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
108094 2001 FO178 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108095 2001 FD179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
108096 Melvin 2001 FY183 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
108097 Satcher 2001 FO184 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
108098 2001 FH186 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
108099 2001 FA187 18/03/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
108100 2001 FG188 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL