Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/105901–106000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105901 2000 SG192 24/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
105902 2000 SQ192 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
105903 2000 SJ196 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105904 2000 SB197 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
105905 2000 SL199 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105906 2000 SA200 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105907 2000 SN200 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105908 2000 SO200 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105909 2000 SZ201 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105910 2000 SY202 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105911 2000 SB205 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105912 2000 SD205 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105913 2000 SF205 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
105914 2000 ST205 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105915 2000 SU205 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105916 2000 SJ207 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105917 2000 SW207 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105918 2000 SS208 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105919 2000 SR209 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105920 2000 SX209 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
105921 2000 SA210 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
105922 2000 SB210 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105923 2000 SX210 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
105924 2000 SH211 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105925 2000 SD213 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105926 2000 SE218 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105927 2000 SV218 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105928 2000 SA219 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105929 2000 SU219 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105930 2000 SO222 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105931 2000 SV223 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105932 2000 SC224 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105933 2000 SG224 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105934 2000 SM224 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105935 2000 SP224 27/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105936 2000 SQ224 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105937 2000 SR225 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
105938 2000 SL227 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105939 2000 SY227 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105940 2000 SR230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105941 2000 SX230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105942 2000 SM233 21/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
105943 2000 SY233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105944 2000 ST235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105945 2000 SU237 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105946 2000 ST238 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105947 2000 SL240 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105948 2000 SZ240 28/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
105949 2000 SE242 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105950 2000 SA243 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105951 2000 ST243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105952 2000 SN246 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105953 2000 SY246 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105954 2000 SS248 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105955 2000 SU249 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105956 2000 SX249 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105957 2000 SX251 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105958 2000 SN252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105959 2000 SX255 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105960 2000 ST257 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105961 2000 SY257 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105962 2000 SB258 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105963 2000 SR258 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
105964 2000 SX258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105965 2000 SL259 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105966 2000 SN259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105967 2000 SU259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105968 2000 SS260 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105969 2000 SX261 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105970 2000 SP262 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105971 2000 SB263 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105972 2000 SZ263 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105973 2000 SE264 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105974 2000 SX264 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105975 2000 SJ265 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105976 2000 SV265 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105977 2000 SF266 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105978 2000 SJ266 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105979 2000 SS266 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
105980 2000 SN268 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105981 2000 SS268 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105982 2000 SV268 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105983 2000 SE269 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105984 2000 SQ269 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105985 2000 ST269 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105986 2000 SX269 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105987 2000 SN270 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105988 2000 SD271 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105989 2000 SV271 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105990 2000 SP273 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
105991 2000 SC274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105992 2000 SR275 28/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105993 2000 SZ277 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
105994 2000 SG278 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
105995 2000 SN280 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
105996 2000 SZ280 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105997 2000 SH281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105998 2000 SC283 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105999 2000 SG283 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
106000 2000 SJ283 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL