Danh sách tiểu hành tinh/107001–107100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107001 2000 YW109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107002 2000 YY109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107003 2000 YS110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107004 2000 YC112 30/12/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
107005 2000 YE112 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107006 2000 YH112 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107007 2000 YL112 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
107008 2000 YM112 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107009 2000 YA113 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107010 2000 YD113 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107011 2000 YQ113 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
107012 2000 YS113 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107013 2000 YG114 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107014 2000 YJ114 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107015 2000 YQ114 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107016 2000 YK115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107017 2000 YQ115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107018 2000 YW115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107019 2000 YF116 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107020 2000 YJ116 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107021 2000 YK116 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107022 2000 YL116 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107023 2000 YV116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107024 2000 YR117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107025 2000 YB118 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107026 2000 YQ118 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107027 2000 YK119 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
107028 2000 YH121 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107029 2000 YL121 22/12/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
107030 2000 YR121 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
107031 2000 YL123 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
107032 2000 YB124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
107033 2000 YD124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
107034 2000 YH126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
107035 2000 YS126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
107036 2000 YW126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107037 2000 YY126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
107038 2000 YO127 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
107039 2000 YR127 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
107040 2000 YN128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
107041 2000 YR128 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107042 2000 YD129 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107043 2000 YE129 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
107044 2000 YP131 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107045 2000 YS133 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107046 2000 YF136 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
107047 2000 YL138 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107048 2000 YR138 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
107049 2000 YZ139 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
107050 2000 YM142 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107051 2001 AD 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
107052 Aquincum 2001 AQ 01/01/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 1,2 km MPC · JPL
107053 2001 AZ1 03/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
107054 Daniela 2001 AB2 01/01/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
107055 2001 AC3 03/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
107056 2001 AC4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107057 2001 AW4 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107058 2001 AW6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
107059 2001 AK8 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107060 2001 AB9 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107061 2001 AR9 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107062 2001 AP10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107063 2001 AD11 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107064 2001 AH12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107065 2001 AB13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107066 2001 AC13 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107067 2001 AE15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107068 2001 AP15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107069 2001 AU15 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
107070 2001 AH16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107071 2001 AJ17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107072 2001 AL18 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107073 2001 AZ18 04/01/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
107074 Ansonsylva 2001 AJ19 14/01/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
107075 2001 AW20 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107076 2001 AM21 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107077 2001 AO21 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107078 2001 AF23 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107079 2001 AR23 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
107080 2001 AY23 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107081 2001 AC24 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107082 2001 AK24 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107083 2001 AP24 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107084 2001 AQ24 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107085 2001 AT24 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107086 2001 AE25 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107087 2001 AK25 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107088 2001 AQ25 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107089 2001 AA28 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107090 2001 AG28 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107091 2001 AW28 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107092 2001 AD29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107093 2001 AG29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107094 2001 AL29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107095 2001 AA30 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107096 2001 AC30 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107097 2001 AJ30 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107098 2001 AE31 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107099 2001 AU31 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107100 2001 AY31 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL