Danh sách tiểu hành tinh/106001–106100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106001 2000 SR283 23/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
106002 2000 SE284 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106003 2000 SQ284 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106004 2000 SN285 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106005 2000 SO285 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106006 2000 SY285 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106007 2000 SX287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106008 2000 SY288 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106009 2000 SG290 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106010 2000 SR290 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
106011 2000 SU291 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106012 2000 SF292 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106013 2000 SQ292 27/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
106014 2000 SZ292 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106015 2000 SK293 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106016 2000 SS293 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106017 2000 SH294 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106018 2000 SK294 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
106019 2000 SN294 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106020 2000 SS294 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
106021 2000 SX294 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106022 2000 SK296 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106023 2000 SN296 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106024 2000 SC297 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106025 2000 SG297 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106026 2000 ST297 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
106027 2000 SV298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106028 2000 SB299 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106029 2000 SN299 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
106030 2000 SB300 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106031 2000 SL300 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
106032 2000 SO302 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106033 2000 SJ303 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
106034 2000 SK303 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106035 2000 SU303 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106036 2000 SE304 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
106037 2000 SU304 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106038 2000 SG305 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106039 2000 SH305 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106040 2000 SR305 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106041 2000 SU305 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
106042 2000 SK306 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106043 2000 SA307 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
106044 2000 SB307 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
106045 2000 SD307 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106046 2000 SF307 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106047 2000 SG307 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106048 2000 SW307 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106049 2000 SX307 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106050 2000 SP308 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106051 2000 SJ312 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
106052 2000 ST312 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
106053 2000 SJ313 27/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
106054 2000 SN313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106055 2000 SP313 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106056 2000 SF315 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106057 2000 SZ315 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
106058 2000 SE316 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106059 2000 SK316 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106060 2000 SS316 30/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
106061 2000 SU317 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
106062 2000 ST318 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106063 2000 SR319 26/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106064 2000 SA323 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
106065 2000 ST324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
106066 2000 SZ324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
106067 2000 SC328 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106068 2000 SC329 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
106069 2000 SJ330 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106070 2000 SK333 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
106071 2000 SS335 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
106072 2000 SU335 26/09/2000 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
106073 2000 SP338 25/09/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
106074 2000 SO339 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
106075 2000 SX339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
106076 2000 SB345 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
106077 2000 SB347 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
106078 2000 SK347 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106079 2000 SF348 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106080 2000 SN348 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106081 2000 SU348 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
106082 2000 SP350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
106083 2000 SR352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
106084 2000 SA355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
106085 2000 SO355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
106086 2000 SE356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
106087 2000 SY357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
106088 2000 SB359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
106089 2000 SJ359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
106090 2000 SY359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
106091 2000 SZ361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
106092 2000 SK362 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
106093 2000 SD366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
106094 2000 SA368 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106095 2000 SP369 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
106096 2000 TQ 02/10/2000 Emerald Lane L. Ball 5,2 km MPC · JPL
106097 2000 TC2 04/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
106098 2000 TC5 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106099 2000 TF7 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106100 2000 TX9 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL