Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/105801–105900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105801 2000 SK128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105802 2000 SV128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105803 2000 SH132 22/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
105804 2000 SY133 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105805 2000 SL135 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
105806 2000 ST135 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105807 2000 SY135 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105808 2000 SZ135 23/09/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
105809 2000 SJ136 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105810 2000 SR138 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105811 2000 SY138 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105812 2000 SZ138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105813 2000 ST140 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105814 2000 SW140 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105815 2000 SB141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105816 2000 SJ141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105817 2000 SC142 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105818 2000 SM142 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105819 2000 SN142 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
105820 2000 SP142 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105821 2000 SQ142 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
105822 2000 SZ142 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105823 2000 SF143 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
105824 2000 SW143 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105825 2000 SG144 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105826 2000 SD145 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
105827 2000 SM146 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105828 2000 SR146 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105829 2000 SH147 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105830 2000 SC148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
105831 2000 SD148 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105832 2000 SM148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105833 2000 SA150 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105834 2000 SC150 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
105835 2000 SW150 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105836 2000 SJ152 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105837 2000 ST152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105838 2000 SZ152 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105839 2000 SC154 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105840 2000 SK155 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
105841 2000 ST155 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105842 2000 SJ156 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105843 2000 SD160 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105844 2000 SH160 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105845 2000 SB163 27/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
105846 2000 SK164 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105847 2000 SD165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105848 2000 SK165 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105849 2000 SL165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105850 2000 SN165 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105851 2000 ST165 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105852 2000 SV165 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105853 2000 SY165 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105854 2000 SB167 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
105855 2000 SD167 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105856 2000 SH167 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
105857 2000 SZ167 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105858 2000 SW169 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105859 2000 SY169 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
105860 2000 SJ170 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105861 2000 SP170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
105862 2000 SU170 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105863 2000 SZ170 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105864 2000 SC171 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105865 2000 SE171 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105866 2000 SH171 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105867 2000 ST171 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
105868 2000 SC173 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105869 2000 SJ173 28/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105870 2000 ST173 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105871 2000 SK174 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105872 2000 SZ174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105873 2000 SB176 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105874 2000 SF176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105875 2000 SD177 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105876 2000 SF177 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
105877 2000 SJ177 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105878 2000 SP177 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105879 2000 SQ177 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105880 2000 SW177 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105881 2000 SZ178 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105882 2000 SL179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105883 2000 SY179 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105884 2000 SB180 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105885 2000 SW180 17/09/2000 Kvistaberg UDAS 4,0 km MPC · JPL
105886 2000 SP181 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
105887 2000 SM182 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105888 2000 SP182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
105889 2000 SU182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
105890 2000 SB183 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
105891 2000 SF183 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
105892 2000 SO183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
105893 2000 SD184 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
105894 2000 SE185 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
105895 2000 SE187 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
105896 2000 SG187 21/09/2000 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
105897 2000 ST187 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
105898 2000 SC188 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
105899 2000 SH189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
105900 2000 SJ190 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL