Danh sách tiểu hành tinh/102901–103000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102901 1999 XU14 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102902 1999 XD15 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102903 1999 XK15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
102904 1999 XF16 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
102905 1999 XV16 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102906 1999 XJ18 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
102907 1999 XZ18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102908 1999 XO19 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102909 1999 XR19 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102910 1999 XT19 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102911 1999 XZ19 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
102912 1999 XA21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102913 1999 XT21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102914 1999 XT22 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102915 1999 XT23 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
102916 1999 XG24 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102917 1999 XK24 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102918 1999 XW24 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102919 1999 XC26 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102920 1999 XC27 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102921 1999 XH27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102922 1999 XA30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102923 1999 XX30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102924 1999 XZ30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102925 1999 XZ32 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
102926 1999 XH34 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
102927 1999 XX35 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
102928 1999 XU36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,7 km MPC · JPL
102929 1999 XQ37 07/12/1999 Blauvac R. Roy 3,9 km MPC · JPL
102930 1999 XO40 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102931 1999 XE41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102932 1999 XH41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102933 1999 XV41 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102934 1999 XY42 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102935 1999 XK43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102936 1999 XH44 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
102937 1999 XS46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102938 1999 XU47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102939 1999 XV47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102940 1999 XY49 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102941 1999 XF50 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102942 1999 XX50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102943 1999 XY51 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
102944 1999 XE52 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102945 1999 XT52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102946 1999 XM53 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
102947 1999 XS53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102948 1999 XU54 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102949 1999 XB56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102950 1999 XF56 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102951 1999 XG56 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
102952 1999 XB58 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102953 1999 XR58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102954 1999 XX58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102955 1999 XZ59 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102956 1999 XH61 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102957 1999 XK62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102958 1999 XT63 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102959 1999 XX64 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102960 1999 XV65 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102961 1999 XZ65 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102962 1999 XB66 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102963 1999 XU66 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102964 1999 XW66 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102965 1999 XH67 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
102966 1999 XO67 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102967 1999 XF69 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102968 1999 XW69 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102969 1999 XB71 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102970 1999 XG71 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102971 1999 XP72 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102972 1999 XP74 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
102973 1999 XT74 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102974 1999 XQ75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102975 1999 XF76 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102976 1999 XG76 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102977 1999 XV76 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102978 1999 XD77 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102979 1999 XV77 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102980 1999 XA78 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102981 1999 XC78 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102982 1999 XR79 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102983 1999 XA80 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102984 1999 XJ81 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102985 1999 XZ81 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102986 1999 XD82 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102987 1999 XM87 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102988 1999 XC88 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102989 1999 XD88 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102990 1999 XF88 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102991 1999 XF90 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102992 1999 XP90 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102993 1999 XL91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102994 1999 XG92 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102995 1999 XN92 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102996 1999 XV92 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102997 1999 XF94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102998 1999 XJ94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102999 1999 XP95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
103000 1999 XT95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL