Danh sách tiểu hành tinh/103001–103100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103001 1999 XW95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
103002 1999 XH98 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103003 1999 XN98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103004 1999 XR98 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103005 1999 XN99 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103006 1999 XW99 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103007 1999 XD100 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103008 1999 XX100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103009 1999 XW101 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103010 1999 XQ102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103011 1999 XG103 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103012 1999 XT103 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103013 1999 XV103 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103014 1999 XD104 09/12/1999 Gekko T. Kagawa 4,6 km MPC · JPL
103015 1999 XF104 08/12/1999 Campo Catino Campo Catino Obs. 2,4 km MPC · JPL
103016 1999 XH105 08/12/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,2 km MPC · JPL
103017 1999 XR105 11/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
103018 1999 XW105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
103019 1999 XG106 11/12/1999 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
103020 1999 XP106 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
103021 1999 XM109 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
103022 1999 XU109 04/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
103023 1999 XD110 04/12/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
103024 1999 XG110 04/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
103025 1999 XQ110 05/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
103026 1999 XN111 08/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
103027 1999 XS112 11/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
103028 1999 XJ114 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103029 1999 XL114 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103030 1999 XH115 04/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
103031 1999 XN115 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
103032 1999 XJ116 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
103033 1999 XP116 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
103034 1999 XD117 05/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
103035 1999 XY117 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
103036 1999 XP118 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
103037 1999 XK119 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
103038 1999 XR119 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
103039 1999 XB121 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
103040 1999 XH121 05/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
103041 1999 XN121 05/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
103042 1999 XO122 07/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
103043 1999 XP122 07/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
103044 1999 XH123 07/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
103045 1999 XH128 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103046 1999 XU128 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103047 1999 XV128 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
103048 1999 XW128 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103049 1999 XF129 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103050 1999 XV129 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103051 1999 XD130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103052 1999 XT131 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103053 1999 XH134 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103054 1999 XL134 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
103055 1999 XR134 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103056 1999 XX134 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103057 1999 XN135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103058 1999 XQ135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103059 1999 XV136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,7 km MPC · JPL
103060 1999 XD137 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
103061 1999 XZ138 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
103062 1999 XU139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
103063 1999 XL140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
103064 1999 XF141 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103065 1999 XH141 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103066 1999 XO141 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
103067 1999 XA143 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103068 1999 XD145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103069 1999 XN145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103070 1999 XC148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103071 1999 XU150 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
103072 1999 XJ151 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
103073 1999 XO151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
103074 1999 XZ151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103075 1999 XC152 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
103076 1999 XM152 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
103077 1999 XA153 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103078 1999 XX153 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103079 1999 XS157 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103080 1999 XG158 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103081 1999 XQ158 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
103082 1999 XO159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103083 1999 XY159 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103084 1999 XO160 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103085 1999 XB161 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103086 1999 XZ161 13/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103087 1999 XW162 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103088 1999 XD163 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
103089 1999 XL163 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
103090 1999 XO163 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
103091 1999 XJ164 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103092 1999 XU164 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103093 1999 XD166 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
103094 1999 XA167 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103095 1999 XH167 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103096 1999 XM167 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103097 1999 XJ168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103098 1999 XA173 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103099 1999 XL173 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103100 1999 XU173 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL