Danh sách tiểu hành tinh/102801–102900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102801 1999 VX166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102802 1999 VB168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102803 1999 VA169 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102804 1999 VJ170 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102805 1999 VM170 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
102806 1999 VU170 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102807 1999 VE171 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102808 1999 VG172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102809 1999 VT173 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102810 1999 VH174 10/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
102811 1999 VM176 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102812 1999 VO176 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102813 1999 VE177 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102814 1999 VK177 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102815 1999 VL177 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102816 1999 VK179 06/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102817 1999 VE180 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102818 1999 VH180 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102819 1999 VJ181 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102820 1999 VO181 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
102821 1999 VR181 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102822 1999 VD182 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102823 1999 VM182 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102824 1999 VU182 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102825 1999 VQ183 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102826 1999 VA184 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102827 1999 VU184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102828 1999 VS186 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102829 1999 VK187 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102830 1999 VU187 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102831 1999 VK189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102832 1999 VL189 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102833 1999 VU189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102834 1999 VF190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102835 1999 VN190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102836 1999 VL191 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102837 1999 VE192 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102838 1999 VO192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
102839 1999 VY193 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102840 1999 VO194 01/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102841 1999 VT194 02/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
102842 1999 VP196 01/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102843 1999 VZ197 03/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
102844 1999 VM198 03/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102845 1999 VP198 03/11/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
102846 1999 VR201 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102847 1999 VV202 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
102848 1999 VR203 09/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
102849 1999 VT210 13/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102850 1999 VF211 14/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
102851 1999 VX212 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
102852 1999 VG213 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102853 1999 VU217 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102854 1999 VN220 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102855 1999 VM223 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102856 1999 VQ223 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
102857 1999 VG224 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102858 1999 VY225 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102859 1999 WH1 28/11/1999 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
102860 1999 WJ1 28/11/1999 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
102861 1999 WZ2 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
102862 1999 WB3 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
102863 1999 WL3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
102864 1999 WA4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
102865 1999 WD4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
102866 1999 WA5 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
102867 1999 WE5 30/11/1999 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
102868 1999 WO6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
102869 1999 WN10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
102870 1999 WZ10 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102871 1999 WB11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102872 1999 WE11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
102873 1999 WK11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102874 1999 WA12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
102875 1999 WB12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
102876 1999 WL12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102877 1999 WV13 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102878 1999 WZ14 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102879 1999 WP15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102880 1999 WA18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102881 1999 WE18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102882 1999 WX19 17/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
102883 1999 WA20 16/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
102884 1999 XQ1 02/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102885 1999 XX1 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,6 km MPC · JPL
102886 1999 XG4 04/12/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
102887 1999 XM4 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102888 1999 XV4 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
102889 1999 XL5 04/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
102890 1999 XV5 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
102891 1999 XK6 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
102892 1999 XY6 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
102893 1999 XF7 04/12/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
102894 1999 XV8 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102895 1999 XY9 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
102896 1999 XD10 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
102897 1999 XA11 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
102898 1999 XD11 05/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102899 1999 XN11 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
102900 1999 XX12 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL