Bước tới nội dung

Wikibooks:Đề nghị đổi tên

Tủ sách mở Wikibooks
Các phòng thảo luận Wikibooks
Thảo luận Biểu quyết
Trợ giúp | Sách | Đề xuất | Quản lý viên Đề cử nội dung chọn lọc | Xóa | Khôi phục | Nhập | Quyền hạn | Đổi tên


  • Chúng tôi sẽ không chấp nhận đổi tên bạn thành những tên có ý xúc phạm, tục tĩu, bạo lực hoặc gây nhầm lẫn.
  • Nếu bạn đã hợp nhất tài khoản của mình, bạn sẽ phải hợp nhất chúng lại sau khi đã đổi tên (2 quá trình hợp nhất đều giống nhau).
  • Nếu bạn muốn dùng tên của thành viên khác, chúng tôi sẽ dành thời gian cho các thành viên tích cực hoặc những thành viên có điện thư đã được xác nhận, phản hồi lại đề nghị.