Sách số học/Phép toán số

Tủ sách mở Wikibooks

Các phép toán thực hiện trên các số số học bao gồm

Phép toán Định nghỉa Ký hiệu Thí dụ
Toán cộng Phép toán số học kết hợp 2 đại lượng với nhau +
Toán trừ Phép toán số học lấy đi một số lượng từ một số lượng khác -
Toán nhân Phép toán số học kết hợp 2 đại lượng với nhau x
Toán chia Phép toán số học kết hợp 2 đại lượng với nhau /
Toán lũy thừa Toán nhân của các số đồng loại
Toán căn Phép toán ngược của lũy thừa
Toán log Phép toán nghịch đảo của toán căn