Sách số học/Phép toán số/Toán log

Tủ sách mở Wikibooks


Phép toán nghịch của lủy thừa

khi có

Với

. Toán Log
. Giá trị của toán log
. Nền của Log
. Giá trị tìm toán log

Thí dụ[sửa]

Phép toán Log[sửa]

Log của tích 2 số[sửa]

Log của thương số[sửa]

Log của lủy thừa[sửa]

Log của lủy thừa[sửa]

for any