Sách số học/Phép toán số/Toán lũy thừa

Tủ sách mở Wikibooks

Lủy thừa của một số được định nghìa là tích của số đó nhân với chính nó n lần . Lủy thừa của một số có ký hiệu

Thí dụ[sửa]


Luật toán lũy thừa[sửa]

Lủy thừa không
Lủy thừa 1
Lủy thừa của số không
Lủy thừa của số 1
Lủy thừa trừ
Lủy thừa phân số
Lủy thừa của số nguyên âm


Với .
. Với

Lủy thừa của số nguyên dương
Lủy thừa của lủy thừa
Lủy thừa của tích hai số
Lủy thừa của thương hai số
Lủy thừa của căn
Cộng trừ nhân chia 2 lủy thừa


Lủy thừa của tổng hai số

Lủy thừa của hiệu hai số


Hiệu 2 lũy thừa
Tổng 2 lũy thừa