Sách số học/Phép toán số/Toán nhân

Tủ sách mở Wikibooks

Phép toán kết hợp số đại số đồng dạng. Toán nhân có ký hệu x . Khi có số đại số a và b, phép toán nhân 2 số được viết nhu sau

Với

. Số nhân
. Số bị nhân
. Toán nhân
. Tích số

Thí dụ[sửa]

Cộng 2 số đồng dạng

Luật toán nhân[sửa]

Giao hoán | |
Phân phối | |