Học HTML/Thẻ lệnh

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngôn ngữ HTML Ngôn ngữ HTML dùng thẻ lệnh HTML để thảo nội dung cho một trang mạng.Thẻ Lệnh HTML bao gồm một lệnh HTML nằm giửa hai ký hiệu .Nội dung thông tin trên trang mạng thường nằm giửa thẻ lệnh mở đầu và thẻ lệnh kết thúc như sau Nội Dung Thông Tin Nội dung trang mạng được tạo từ nhiều phần tử sau ,

Danh sách các thẻ lệnh HTML[sửa]

 1. Chú thích
 2. Thẻ miêu tả (Meta Tag)
 3. Nền (Base)
 4. Kiểu chữ
 5. Kiểu chữ tiêu đề
 6. Hình ảnh (image)
 7. Liên kết (a href)
 8. Nhạc nền (bgsound)
 9. Danh sách
 10. Bảng (table)
 11. Liên kết nhúng (Embed)
 12. Trình bổ sung (Java Applets)
 13. Mục (a name)
 14. Khung (frame)
 15. Vùng (Div)
 16. Đặt hiển thị văn bản ở trung tâm (center)
 17. Chèn một hàng chữ (P)
 18. Xuống dòng (br)
 19. Đặt hiển thị văn bản theo mặc định (pre)
 20. Hiển thị mã nguồn (xmp)