Học HTML/Thẻ lệnh/Đặt hiển thị văn bản theo mặc định (pre)

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Thẻ lệnh HTML dùng để hiển thị hàng chử theo kiểu đả định

Cú Pháp[sửa]

<pre>hàng chử theo kiểu đả định</pre>


Thí Dụ[sửa]

<pre>hàng chử theo kiểu đả định</pre>


Hiển thị trên màn hình

hàng chử theo kiểu đả định