Học HTML/Thẻ lệnh/Liên kết (a href)

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Cho biết liên kết đến một trang mạng trên mạng toàn cầu hay cho biết liên kết đến một mục của một trang mạng trên mạng toàn cầu

Cú pháp[sửa]

Cú pháp
<a href=tên trang mạng liên kết> liên kết đến trang mạng geocities</a>
<a href=tên trang mạng liên kết#A> liên kết đến mục A của trang mạng geocities</a>
Tham số
href = tên trang mạng liên kết
href = tên trang mạng liên kết mục A

Thí dụ[sửa]

Tạo liên kết đến trang mạng geocities

<a href= http://www.geocities.com/index.htm>Liên kết đến trang mạng geocities</a>

Tạo liên kết đến mục A của trang mạng geocities

<a href= http://www.geocities.com/index.htm#A>Liên kết đến mục A của trang mạng geocities</a>