Học HTML/Thẻ lệnh/Kiểu chữ tiêu đề

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Thẻ lệnh HTML định dạng kiểu chử của Tiêu Đề . Có tất cả 6 kiểu chữ của tiêu đề to nhất <h1></h1> đến kiểu chữ của tiêu đề nhỏ nhất <h6></h6>

Cú pháp[sửa]

<h1> Tiêu đề chữ to nhất</h1>
<h2> Tiêu Đề Chử Cấp 2 (To Nhất)</h1>
<h3> Tiêu Đề Chử Cấp 3 </h1>
<h4> Tiêu Đề Chử Cấp 4 </h1>
<h5> Tiêu Đề Chử Cấp 5 </h1>
<h6> Tiêu đề chử nhỏ nhất</h6>

Thí Dụ[sửa]

<h1> Mục Đề 1 </h1>
<h2> Mục Đề 2</h2>
<h3> Mục Đề 3</h3>
<h4> Mục Đề 4</h4>
<h5> Mục Đề 5</h5>
<h6> Mục Đề 6</h6>