Học HTML/Thẻ lệnh/Thẻ miêu tả (Meta Tag)

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Dùng để miêu tả trang mạng , miêu tả thông tin cho máy tìm , miêu tả thông tin tiêu chuẩn mã dùng trong trang mạng , miêu tả hiệu ứng dùng trong trang mạng

Cú Pháp[sửa]

<Meta Name="Thuộc Tính" Content="Giá Trị" http-equiv="">
Tham số
Name - Thuộc Tính
Content - Giá Trị
http-equiv - Loại văn bài

Thí dụ[sửa]