Bước tới nội dung

Học HTML/Thẻ lệnh/Thẻ miêu tả (Meta Tag)

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng

[sửa]
Dùng để miêu tả trang mạng , miêu tả thông tin cho máy tìm , miêu tả thông tin tiêu chuẩn mã dùng trong trang mạng , miêu tả hiệu ứng dùng trong trang mạng

Cú Pháp

[sửa]
<Meta Name="Thuộc Tính" Content="Giá Trị" http-equiv="">
Tham số
Name - Thuộc Tính
Content - Giá Trị
http-equiv - Loại văn bài

Thí dụ

[sửa]