Học HTML/Thẻ lệnh/Chèn một hàng chữ (P)

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Thẻ lệnh HTML dùng để Xuống Hàng hay tạo một hàng Chử

Cú Pháp[sửa]

Xuống Hàng
<P>
Tạo một Hàng Chử tiếng anh This is a paragraph
<P>This is a paragraph </P>

Thí dụ[sửa]

<! Xuống Dòng !>
<P>

<! Start new paragraph
<P>This is a paragraph</P>