Danh sách tiểu hành tinh/96901–97000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96901 1999 TM70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
96902 1999 TH81 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
96903 1999 TJ83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
96904 1999 TN95 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
96905 1999 TT95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96906 1999 TJ98 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
96907 1999 TC99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96908 1999 TP99 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
96909 1999 TC101 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96910 1999 TX102 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96911 1999 TY102 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96912 1999 TB103 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
96913 1999 TO103 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
96914 1999 TP103 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96915 1999 TC105 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96916 1999 TL107 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96917 1999 TD113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96918 1999 TJ113 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96919 1999 TU113 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
96920 1999 TD116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96921 1999 TN117 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96922 1999 TO118 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96923 1999 TM121 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96924 1999 TV122 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96925 1999 TX125 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96926 1999 TD126 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96927 1999 TX126 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96928 1999 TU128 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
96929 1999 TW128 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96930 1999 TD129 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96931 1999 TR129 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96932 1999 TG130 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96933 1999 TV130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96934 1999 TC132 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96935 1999 TJ135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96936 1999 TW140 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96937 1999 TY140 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96938 1999 TQ146 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96939 1999 TW146 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96940 1999 TX149 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96941 1999 TF153 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
96942 1999 TQ154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96943 1999 TE157 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96944 1999 TK161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96945 1999 TB163 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96946 1999 TT163 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96947 1999 TD167 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96948 1999 TB168 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96949 1999 TG170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96950 1999 TU171 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96951 1999 TC173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
96952 1999 TP174 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
96953 1999 TY175 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96954 1999 TU176 10/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
96955 1999 TP177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96956 1999 TS183 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96957 1999 TZ183 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96958 1999 TM184 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96959 1999 TT184 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96960 1999 TV184 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96961 1999 TZ184 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96962 1999 TK185 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
96963 1999 TR186 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
96964 1999 TF187 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96965 1999 TC188 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96966 1999 TG188 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96967 1999 TG189 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
96968 1999 TP189 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96969 1999 TE190 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96970 1999 TO192 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96971 1999 TB193 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
96972 1999 TE193 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
96973 1999 TN193 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
96974 1999 TL194 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96975 1999 TA197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96976 1999 TG197 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
96977 1999 TH197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96978 1999 TW197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96979 1999 TZ197 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96980 1999 TM198 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96981 1999 TB201 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96982 1999 TA209 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96983 1999 TH210 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96984 1999 TT211 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96985 1999 TT212 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96986 1999 TK213 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
96987 1999 TS213 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96988 1999 TP214 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96989 1999 TA215 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96990 1999 TQ215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96991 1999 TW216 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
96992 1999 TM217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96993 1999 TW219 01/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
96994 1999 TB220 01/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
96995 1999 TH220 01/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
96996 1999 TY220 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
96997 1999 TF225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96998 1999 TX225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96999 1999 TB230 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97000 1999 TB233 07/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL