Danh sách tiểu hành tinh/97001–97100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97001 1999 TW238 04/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
97002 1999 TX240 04/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
97003 1999 TZ240 04/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
97004 1999 TS241 04/10/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
97005 1999 TT243 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97006 1999 TS246 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97007 1999 TU250 09/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
97008 1999 TX251 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97009 1999 TN253 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
97010 1999 TK256 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97011 1999 TS256 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97012 1999 TC260 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97013 1999 TJ260 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97014 1999 TV260 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97015 1999 TR262 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97016 1999 TS262 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
97017 1999 TJ263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
97018 1999 TB271 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97019 1999 TW274 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97020 1999 TX278 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97021 1999 TJ279 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97022 1999 TT279 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97023 1999 TZ280 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97024 1999 TS283 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97025 1999 TK284 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97026 1999 TF287 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97027 1999 TJ289 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97028 1999 TA292 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97029 1999 TT323 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97030 1999 UA2 18/10/1999 Olathe Olathe 2,4 km MPC · JPL
97031 1999 UW2 19/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,7 km MPC · JPL
97032 1999 UL3 20/10/1999 Oohira T. Urata 6,1 km MPC · JPL
97033 1999 UW3 31/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
97034 1999 UK7 30/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97035 1999 UB8 29/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
97036 1999 UR8 29/10/1999 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
97037 1999 US8 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
97038 1999 UX14 29/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
97039 1999 UB15 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
97040 1999 UJ15 29/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
97041 1999 UT15 29/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
97042 1999 UM19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
97043 1999 UE24 28/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
97044 1999 UL26 30/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
97045 1999 UY29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
97046 1999 UF30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
97047 1999 UN35 31/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
97048 1999 US42 28/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
97049 1999 UK44 29/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
97050 1999 UD45 31/10/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
97051 1999 UO49 30/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
97052 1999 UV49 30/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
97053 1999 UY49 30/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
97054 1999 UO50 30/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
97055 1999 UE52 31/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
97056 1999 UL52 31/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
97057 1999 UY52 31/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
97058 1999 UA59 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
97059 1999 VU3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
97060 1999 VF4 01/11/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
97061 1999 VE5 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
97062 1999 VZ5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
97063 1999 VK14 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97064 1999 VF16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
97065 1999 VV20 09/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,2 km MPC · JPL
97066 1999 VC21 13/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
97067 1999 VL21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
97068 1999 VT21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
97069 Stek 1999 VB23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 2,6 km MPC · JPL
97070 1999 VK26 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97071 1999 VO27 03/11/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
97072 1999 VU27 03/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
97073 1999 VW28 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97074 1999 VR30 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97075 1999 VF32 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97076 1999 VT32 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97077 1999 VG33 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97078 1999 VS33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97079 1999 VO36 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
97080 1999 VZ36 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97081 1999 VW38 10/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97082 1999 VW39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
97083 1999 VS44 04/11/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
97084 1999 VJ45 04/11/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
97085 1999 VM47 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97086 1999 VH49 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97087 1999 VQ50 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97088 1999 VC54 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97089 1999 VY56 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97090 1999 VM57 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97091 1999 VF59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97092 1999 VP59 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97093 1999 VQ59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97094 1999 VZ59 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97095 1999 VA61 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
97096 1999 VC61 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97097 1999 VD65 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97098 1999 VF66 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97099 1999 VN67 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97100 1999 VP67 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL