Danh sách tiểu hành tinh/94901–95000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94901 2001 YR18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94902 2001 YX18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94903 2001 YP20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94904 2001 YM23 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94905 2001 YS24 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94906 2001 YF26 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
94907 2001 YC35 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94908 2001 YG40 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94909 2001 YT41 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94910 2001 YC47 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94911 2001 YQ47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94912 2001 YR47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94913 2001 YL48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94914 2001 YJ52 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94915 2001 YL57 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94916 2001 YQ57 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94917 2001 YF58 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94918 2001 YH60 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94919 2001 YO60 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94920 2001 YN62 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94921 2001 YT62 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94922 2001 YM63 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94923 2001 YA64 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94924 2001 YF64 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
94925 2001 YB65 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94926 2001 YW66 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94927 2001 YT67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94928 2001 YX70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94929 2001 YA71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94930 2001 YF71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94931 2001 YO72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94932 2001 YJ73 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94933 2001 YT73 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94934 2001 YV73 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94935 2001 YY73 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94936 2001 YQ74 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94937 2001 YX77 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94938 2001 YE78 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94939 2001 YJ78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94940 2001 YP78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94941 2001 YU78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94942 2001 YF79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94943 2001 YP81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94944 2001 YH82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94945 2001 YD83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94946 2001 YY83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94947 2001 YH85 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94948 2001 YJ85 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94949 2001 YU85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94950 2001 YJ86 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94951 2001 YW86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94952 2001 YY86 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94953 2001 YQ88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94954 2001 YJ90 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94955 2001 YS90 21/12/2001 Cima Ekar ADAS 2,6 km MPC · JPL
94956 2001 YD92 18/12/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
94957 2001 YM95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
94958 2001 YP95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
94959 2001 YH97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94960 2001 YU97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94961 2001 YJ101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94962 2001 YJ104 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94963 2001 YP104 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94964 2001 YU104 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94965 2001 YG105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94966 2001 YR105 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
94967 2001 YH106 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
94968 2001 YX106 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94969 2001 YR107 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94970 2001 YY107 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94971 2001 YW109 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94972 2001 YY109 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94973 2001 YQ111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
94974 2001 YO112 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
94975 2001 YP112 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
94976 2001 YF113 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94977 2001 YU113 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94978 2001 YH114 18/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
94979 2001 YZ114 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94980 2001 YN115 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94981 2001 YV115 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94982 2001 YA116 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94983 2001 YR116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94984 2001 YT116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94985 2001 YF117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94986 2001 YE118 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94987 2001 YK118 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94988 2001 YU119 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94989 2001 YJ120 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94990 2001 YQ120 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94991 2001 YC122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
94992 2001 YE128 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94993 2001 YL128 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94994 2001 YM128 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94995 2001 YX132 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94996 2001 YP133 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
94997 2001 YH137 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94998 2001 YL138 21/12/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
94999 2001 YS138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
95000 2001 YO139 24/12/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL