Danh sách tiểu hành tinh/94801–94900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94801 2001 XY156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94802 2001 XA158 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94803 2001 XB158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94804 2001 XG159 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94805 2001 XD160 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94806 2001 XS163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94807 2001 XP166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94808 2001 XM167 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94809 2001 XV167 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94810 2001 XU169 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94811 2001 XQ172 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94812 2001 XC173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94813 2001 XC174 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94814 2001 XR174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94815 2001 XJ175 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94816 2001 XD176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94817 2001 XO176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94818 2001 XS176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94819 2001 XF177 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94820 2001 XL179 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94821 2001 XM179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94822 2001 XC180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94823 2001 XU181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94824 2001 XY183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94825 2001 XF185 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94826 2001 XJ186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94827 2001 XA190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94828 2001 XG190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94829 2001 XO190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94830 2001 XF191 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94831 2001 XO191 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94832 2001 XG192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94833 2001 XQ192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94834 2001 XY193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94835 2001 XG194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94836 2001 XH194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94837 2001 XN194 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94838 2001 XU194 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94839 2001 XD198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94840 2001 XN198 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94841 2001 XC199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94842 2001 XG202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94843 2001 XB204 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94844 2001 XE204 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94845 2001 XL204 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94846 2001 XN205 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94847 2001 XD207 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94848 2001 XO207 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94849 2001 XK208 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94850 2001 XY208 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94851 2001 XE209 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94852 2001 XJ209 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94853 2001 XE210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94854 2001 XP210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94855 2001 XR210 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94856 2001 XA211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94857 2001 XH211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94858 2001 XC213 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94859 2001 XO213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94860 2001 XE214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94861 2001 XJ214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94862 2001 XT214 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94863 2001 XJ216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94864 2001 XW216 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
94865 2001 XR217 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94866 2001 XW217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94867 2001 XS218 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94868 2001 XS222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94869 2001 XR224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94870 2001 XN225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94871 2001 XA226 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94872 2001 XT226 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
94873 2001 XZ232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94874 2001 XH233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94875 2001 XL233 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94876 2001 XW233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94877 2001 XO234 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94878 2001 XU238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94879 2001 XR239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94880 2001 XW241 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94881 2001 XS243 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94882 2001 XC244 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94883 2001 XS248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
94884 Takuya 2001 XK249 14/12/2001 Uccle H. Boffin 1,6 km MPC · JPL
94885 2001 XK250 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94886 2001 XY252 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94887 2001 XA254 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94888 2001 XM254 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94889 2001 YK 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94890 2001 YB3 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94891 2001 YC5 23/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94892 2001 YE5 25/12/2001 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 1,6 km MPC · JPL
94893 2001 YG5 25/12/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,7 km MPC · JPL
94894 2001 YC6 17/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
94895 2001 YF7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94896 2001 YZ7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94897 2001 YD8 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94898 2001 YA11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94899 2001 YN11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94900 2001 YF14 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL