Danh sách tiểu hành tinh/95001–95100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95001 2001 YG141 17/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
95002 2001 YM145 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95003 2001 YA150 19/12/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
95004 2001 YS151 19/12/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
95005 2001 YY154 20/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
95006 2002 AQ 05/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
95007 2002 AR 05/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
95008 Ivanobertini 2002 AH1 04/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
95009 2002 AJ1 04/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,2 km MPC · JPL
95010 2002 AR1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
95011 2002 AS1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
95012 2002 AT1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
95013 2002 AU1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
95014 2002 AL3 04/01/2002 Needville Needville Obs. 2,0 km MPC · JPL
95015 2002 AS3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
95016 Kimjeongho 2002 AA9 09/01/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon 1,8 km MPC · JPL
95017 2002 AX9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
95018 2002 AZ9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
95019 2002 AR10 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
95020 Nencini 2002 AV12 10/01/2002 Campo Imperatore F. Bernardi 2,3 km MPC · JPL
95021 2002 AE14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
95022 2002 AG14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
95023 2002 AE16 04/01/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
95024 Ericaellingson 2002 AH18 08/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,2 km MPC · JPL
95025 2002 AV20 07/01/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
95026 2002 AG21 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95027 2002 AG23 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
95028 2002 AY23 07/01/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
95029 2002 AA24 07/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
95030 2002 AP25 08/01/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
95031 2002 AV26 13/01/2002 Majorca J. Nomen 4,7 km MPC · JPL
95032 2002 AW26 09/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
95033 2002 AX26 12/01/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
95034 2002 AY26 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
95035 2002 AA27 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
95036 2002 AC27 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
95037 2002 AF27 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
95038 2002 AN27 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
95039 2002 AO27 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
95040 2002 AC28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
95041 2002 AY30 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95042 2002 AH31 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95043 2002 AU33 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
95044 2002 AP35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
95045 2002 AM36 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95046 2002 AY36 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95047 2002 AL37 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
95048 2002 AE40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95049 2002 AQ41 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95050 2002 AU42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95051 2002 AD45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95052 2002 AS45 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95053 2002 AF46 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95054 2002 AF48 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95055 2002 AL50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95056 2002 AS50 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95057 2002 AF53 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95058 2002 AM58 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95059 2002 AH59 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
95060 2002 AJ59 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95061 2002 AR59 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95062 2002 AW59 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95063 2002 AV61 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95064 2002 AD62 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95065 2002 AG63 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95066 2002 AH63 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95067 2002 AZ63 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
95068 2002 AD65 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95069 2002 AM65 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95070 2002 AQ65 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95071 2002 AT66 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95072 ČVUT 2002 AW66 15/01/2002 Kleť M. Tichý 3,7 km MPC · JPL
95073 2002 AP70 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95074 2002 AW70 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95075 2002 AC72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95076 2002 AS72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95077 2002 AO73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95078 2002 AP76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95079 2002 AO78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95080 2002 AZ80 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95081 2002 AK82 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95082 2002 AS83 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95083 2002 AZ85 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95084 2002 AG87 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95085 2002 AJ87 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95086 2002 AJ89 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95087 2002 AQ89 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95088 2002 AC96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
95089 2002 AZ97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95090 2002 AF99 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95091 2002 AM99 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95092 2002 AC100 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95093 2002 AB101 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95094 2002 AM102 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95095 2002 AH105 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95096 2002 AM105 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95097 2002 AW106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95098 2002 AB111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95099 2002 AK111 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95100 2002 AF112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL