Danh sách tiểu hành tinh/87801–87900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87801 2000 SC132 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
87802 2000 SO132 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87803 2000 SE137 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87804 2000 SS137 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87805 2000 SK140 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87806 2000 SR140 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87807 2000 SZ141 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87808 2000 SO142 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
87809 2000 SE143 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
87810 2000 SE145 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87811 2000 SO145 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
87812 2000 SL146 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
87813 2000 SC147 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87814 2000 SG154 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87815 2000 SR155 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87816 2000 SA156 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
87817 2000 SF157 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87818 2000 SS157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87819 2000 SZ161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
87820 2000 SD162 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
87821 2000 ST162 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 3,8 km MPC · JPL
87822 2000 SB165 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87823 2000 SA167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87824 2000 SG167 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87825 2000 SF168 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87826 2000 SM168 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87827 2000 SB170 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87828 2000 SS170 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87829 2000 SA173 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87830 2000 SL173 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87831 2000 SY174 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87832 2000 SD178 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87833 2000 SL178 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87834 2000 SD179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87835 2000 SE182 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87836 2000 SH183 20/09/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
87837 2000 SK186 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
87838 2000 SA187 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
87839 2000 SX190 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87840 2000 SW193 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87841 2000 SU198 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87842 2000 SW199 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87843 2000 SH202 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87844 2000 SS203 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
87845 2000 SG208 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87846 2000 SS209 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87847 2000 SM210 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87848 2000 SJ212 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87849 2000 SR212 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87850 2000 SP213 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87851 2000 SD218 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87852 2000 SP219 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87853 2000 SW219 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87854 2000 SY219 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87855 2000 SB220 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87856 2000 SM220 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87857 2000 SD222 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87858 2000 ST225 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87859 2000 SX225 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
87860 2000 SR226 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87861 2000 SH229 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87862 2000 SJ231 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87863 2000 SE234 21/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
87864 2000 SQ238 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87865 2000 SK240 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87866 2000 SB243 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87867 2000 SJ245 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87868 2000 SR251 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87869 2000 SD256 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
87870 2000 SQ257 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87871 2000 SX262 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87872 2000 SE268 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
87873 2000 SH269 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87874 2000 SW269 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87875 2000 ST270 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87876 2000 SB271 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87877 2000 SS273 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87878 2000 SG275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87879 2000 SH275 28/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
87880 2000 SO276 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87881 2000 SC277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87882 2000 SN278 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87883 2000 SO278 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
87884 2000 SN279 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87885 2000 SF283 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87886 2000 SJ285 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87887 2000 SS286 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87888 2000 ST287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87889 2000 SA288 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87890 2000 SE288 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87891 2000 SW290 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87892 2000 SS292 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
87893 2000 SL293 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87894 2000 SF295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87895 2000 SP298 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87896 2000 SE300 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87897 2000 SH300 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87898 2000 SC305 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
87899 2000 SH306 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87900 2000 SJ306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL