Danh sách tiểu hành tinh/53801–53900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53801 2000 EN119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
53802 2000 EQ120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
53803 2000 EN121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
53804 2000 ES127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
53805 2000 EH128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
53806 2000 EG130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
53807 2000 EV130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
53808 2000 EH132 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53809 2000 EH134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
53810 2000 EU134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
53811 2000 EV135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
53812 2000 EL136 12/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
53813 2000 EM136 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53814 2000 EH137 12/03/2000 Farpoint Farpoint Obs. 3,4 km MPC · JPL
53815 2000 EQ137 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53816 2000 EV137 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
53817 2000 EO138 11/03/2000 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
53818 2000 EV138 11/03/2000 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
53819 2000 ER139 12/03/2000 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
53820 2000 EA140 14/03/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
53821 2000 ET144 03/03/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
53822 2000 EW144 03/03/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
53823 2000 ED145 03/03/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
53824 2000 EV145 03/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
53825 2000 EB148 04/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
53826 2000 ER148 04/03/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
53827 2000 EH149 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53828 2000 ED155 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
53829 2000 EN156 10/03/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
53830 2000 ED157 11/03/2000 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
53831 2000 ED158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
53832 2000 EQ158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
53833 2000 EB165 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53834 2000 ES179 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53835 2000 EK180 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53836 2000 EB185 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53837 2000 EJ185 05/03/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
53838 2000 EA194 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53839 2000 EY197 01/03/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
53840 2000 EE200 01/03/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
53841 2000 FX 26/03/2000 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
53842 2000 FT9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
53843 Antjiekrog 2000 FG10 30/03/2000 Colleverde Colleverde Obs. 6,8 km MPC · JPL
53844 2000 FO11 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53845 2000 FZ11 28/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
53846 2000 FD13 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53847 2000 FJ13 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53848 2000 FT13 29/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
53849 2000 FU15 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53850 2000 FP16 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53851 2000 FR16 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53852 2000 FM17 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53853 2000 FN18 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53854 2000 FB19 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53855 2000 FT19 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53856 2000 FF21 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
53857 2000 FQ21 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
53858 2000 FT22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53859 2000 FZ23 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53860 2000 FV25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
53861 2000 FW25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
53862 2000 FA26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
53863 2000 FJ26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
53864 2000 FM28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
53865 2000 FS29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
53866 2000 FK30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
53867 2000 FL30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
53868 2000 FP30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
53869 2000 FS30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
53870 2000 FT30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
53871 2000 FN31 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53872 2000 FG32 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53873 2000 FS32 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53874 2000 FB33 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53875 2000 FN33 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
53876 2000 FY34 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53877 2000 FS35 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53878 2000 FY35 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53879 2000 FE36 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53880 2000 FJ37 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53881 2000 FW37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53882 2000 FN38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53883 2000 FN39 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53884 2000 FT39 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53885 2000 FX39 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53886 2000 FY39 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53887 2000 FS40 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53888 2000 FW40 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53889 2000 FB41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53890 2000 FR41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53891 2000 FM42 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53892 2000 FE43 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53893 2000 FQ44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53894 2000 FV44 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53895 2000 FB46 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53896 2000 FL46 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53897 2000 FD48 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53898 2000 FU48 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53899 2000 FM49 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53900 2000 FV49 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL