Danh sách tiểu hành tinh/44901–45000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44901 1999 VS18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
44902 1999 VJ19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
44903 1999 VR19 12/11/1999 Zeno T. Stafford 4,6 km MPC · JPL
44904 1999 VH21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
44905 1999 VS22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
44906 1999 VF23 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 2,8 km MPC · JPL
44907 1999 VM24 15/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
44908 1999 VR24 15/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
44909 1999 VV24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
44910 1999 VX24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
44911 1999 VJ25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
44912 1999 VN25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
44913 1999 VD26 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44914 1999 VN27 03/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44915 1999 VR27 03/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
44916 1999 VL28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44917 1999 VY29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44918 1999 VV30 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
44919 1999 VC31 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44920 1999 VK32 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44921 1999 VL32 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44922 1999 VE34 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44923 1999 VF34 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
44924 1999 VN34 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44925 1999 VB36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44926 1999 VC36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44927 1999 VX36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44928 1999 VJ37 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44929 1999 VR37 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44930 1999 VC39 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44931 1999 VD39 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44932 1999 VJ40 05/11/1999 Uenohara N. Kawasato 2,0 km MPC · JPL
44933 1999 VU44 04/11/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
44934 1999 VV45 04/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44935 1999 VT49 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44936 1999 VD50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44937 1999 VU50 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44938 1999 VV50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44939 1999 VB52 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44940 1999 VH53 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44941 1999 VQ53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44942 1999 VM55 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44943 1999 VB57 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44944 1999 VS58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44945 1999 VG59 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44946 1999 VU61 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44947 1999 VK62 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
44948 1999 VT63 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44949 1999 VX63 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44950 1999 VY65 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44951 1999 VD68 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44952 1999 VB71 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44953 1999 VB72 11/11/1999 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
44954 1999 VN72 15/11/1999 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
44955 1999 VS72 05/11/1999 Uenohara N. Kawasato 6,3 km MPC · JPL
44956 1999 VQ77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44957 1999 VG78 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44958 1999 VT78 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44959 1999 VL82 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44960 1999 VJ86 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44961 1999 VS86 07/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44962 1999 VL87 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44963 1999 VZ88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
44964 1999 VK90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44965 1999 VY92 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44966 1999 VD93 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44967 1999 VG93 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44968 1999 VC97 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44969 1999 VD97 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44970 1999 VJ98 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44971 1999 VA100 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44972 1999 VB112 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44973 1999 VV112 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44974 1999 VT114 09/11/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
44975 1999 VD145 13/11/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
44976 1999 VJ146 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44977 1999 VN156 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
44978 1999 VN157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44979 1999 VT157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44980 1999 VW157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44981 1999 VG159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44982 1999 VD160 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44983 1999 VU163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44984 1999 VC164 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44985 1999 VD164 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44986 1999 VT164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44987 1999 VW168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44988 1999 VR172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44989 1999 VG173 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44990 1999 VD174 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
44991 1999 VJ174 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44992 1999 VK178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44993 1999 VP178 06/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
44994 1999 VM179 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44995 1999 VS184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44996 1999 VT184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44997 1999 VX184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44998 1999 VH185 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44999 1999 VQ186 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45000 1999 VR186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL