Danh sách tiểu hành tinh/34901–35000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34901 Mauna Loa 2699 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
34902 2728 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
34903 3037 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
34904 3085 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
34905 3110 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
34906 3116 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
34907 3527 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
34908 3528 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
34909 3534 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
34910 4052 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
34911 4288 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
34912 4314 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
34913 4527 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
34914 4535 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
34915 4564 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
34916 4595 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
34917 4616 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
34918 4654 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
34919 Imelda 4710 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
34920 4735 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
34921 4801 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
34922 4825 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
34923 4870 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
34924 6109 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
34925 6114 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
34926 6133 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
34927 6189 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
34928 6230 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
34929 6522 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 9,6 km MPC · JPL
34930 6570 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
34931 6621 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
34932 6644 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
34933 6652 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
34934 6689 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
34935 6780 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
34936 6861 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
34937 9063 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
34938 9562 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
34939 9575 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
34940 9586 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
34941 1244 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
34942 1275 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
34943 1286 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
34944 2202 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
34945 2263 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
34946 2286 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
34947 3298 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
34948 4103 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
34949 4111 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
34950 4188 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
34951 4221 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
34952 4874 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
34953 1008 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
34954 1032 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
34955 1044 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
34956 1327 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
34957 1347 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
34958 1357 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
34959 2077 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
34960 2100 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
34961 2252 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
34962 2307 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
34963 3091 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
34964 3122 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
34965 3221 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
34966 3260 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
34967 3269 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
34968 4094 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
34969 4108 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
34970 4218 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
34971 4286 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
34972 5039 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
34973 5157 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
34974 5164 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
34975 1050 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
34976 1115 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
34977 1167 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
34978 van 't Hoff 1901 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
34979 2173 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
34980 2307 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
34981 2342 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
34982 2494 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
34983 3046 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
34984 3163 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
34985 3286 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
34986 3837 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
34987 4065 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,3 km MPC · JPL
34988 4222 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
34989 4251 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
34990 4270 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
34991 4295 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
34992 4418 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
34993 Euaimon 1973 SR1 20/09/1973 Palomar PLS 19 km MPC · JPL
34994 1977 CS1 11/02/1977 Palomar S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
34995 Dainihonshi 1977 DP2 18/02/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 5,7 km MPC · JPL
34996 Mitokoumon 1977 DH4 18/02/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,2 km MPC · JPL
34997 1978 OP 28/07/1978 Bickley Perth Obs. 6,8 km MPC · JPL
34998 1978 SE 27/09/1978 La Silla R. M. West 7,6 km MPC · JPL
34999 1978 VC3 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
35000 1978 VN3 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL