Danh sách tiểu hành tinh/189901–190000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189901 2003 SQ86 16/09/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
189902 2003 SN95 19/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
189903 2003 SW95 19/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
189904 2003 SM99 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
189905 2003 SO99 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
189906 2003 SU100 20/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
189907 2003 SH108 20/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189908 2003 SQ109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
189909 2003 SB110 20/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
189910 2003 SO110 20/09/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
189911 2003 ST115 16/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
189912 2003 SJ117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
189913 2003 SR117 16/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
189914 2003 SZ118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
189915 2003 SM138 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189916 2003 SD141 19/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189917 2003 SV141 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
189918 2003 SH143 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
189919 2003 SY144 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189920 2003 SE150 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
189921 2003 SW154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
189922 2003 SW160 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
189923 2003 SD169 23/09/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
189924 2003 SM172 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189925 2003 SC174 18/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
189926 2003 SP183 21/09/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
189927 2003 SH191 18/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
189928 2003 SV191 19/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
189929 2003 SW191 19/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
189930 Jeanneherbert 2003 SR200 22/09/2003 Junk Bond D. Healy 4,6 km MPC · JPL
189931 2003 SE202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
189932 2003 SX203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
189933 2003 SW208 23/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
189934 2003 SW213 26/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
189935 2003 SH230 24/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189936 2003 SO243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
189937 2003 SK270 24/09/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
189938 2003 SS275 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189939 2003 SF286 20/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
189940 2003 SV291 30/09/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
189941 2003 SJ294 28/09/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
189942 2003 SC297 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
189943 2003 SD297 18/09/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
189944 Leblanc 2003 TX 03/10/2003 Wrightwood J. W. Young 6,2 km MPC · JPL
189945 2003 TP3 04/10/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 5,1 km MPC · JPL
189946 2003 TO10 14/10/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
189947 2003 TF17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
189948 Richswanson 2003 UM4 16/10/2003 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
189949 2003 UY4 17/10/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
189950 2003 UC7 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
189951 2003 UX23 22/10/2003 Kvistaberg UDAS 4,3 km MPC · JPL
189952 2003 UM35 16/10/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
189953 2003 UA56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
189954 2003 UA59 16/10/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
189955 2003 UQ60 16/10/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
189956 2003 UX62 16/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
189957 2003 UZ62 16/10/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
189958 2003 UK64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
189959 2003 UQ65 16/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
189960 2003 UE75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
189961 2003 UJ87 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
189962 2003 UF124 20/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
189963 2003 UA143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
189964 2003 UB190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
189965 2003 UB194 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189966 2003 UV200 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189967 2003 UL220 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189968 2003 UG256 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
189969 2003 UP276 30/10/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
189970 2003 WJ74 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
189971 2003 WF86 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189972 2003 WB154 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189973 2003 XE11 13/12/2003 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
189974 2003 XU34 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
189975 2003 YN62 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189976 2004 BU27 18/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
189977 2004 CB32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
189978 2004 CL77 11/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
189979 2004 DG18 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
189980 2004 DH24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189981 2004 DM31 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189982 2004 EE20 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189983 2004 ER44 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189984 2004 EX67 15/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
189985 2004 FL2 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189986 2004 FR3 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189987 2004 FP5 19/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
189988 2004 FR28 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189989 2004 FX80 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189990 2004 FF146 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189991 2004 GR 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
189992 2004 GA22 12/04/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
189993 2004 GO29 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
189994 2004 GH33 12/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
189995 2004 GJ38 15/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189996 2004 GW60 14/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
189997 2004 HF3 16/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
189998 2004 HX6 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189999 2004 HB11 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190000 2004 HG19 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189901 2003 SQ86 16/09/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
189902 2003 SN95 19/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
189903 2003 SW95 19/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
189904 2003 SM99 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
189905 2003 SO99 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
189906 2003 SU100 20/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
189907 2003 SH108 20/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189908 2003 SQ109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
189909 2003 SB110 20/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
189910 2003 SO110 20/09/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
189911 2003 ST115 16/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
189912 2003 SJ117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
189913 2003 SR117 16/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
189914 2003 SZ118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
189915 2003 SM138 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189916 2003 SD141 19/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189917 2003 SV141 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
189918 2003 SH143 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
189919 2003 SY144 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189920 2003 SE150 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
189921 2003 SW154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
189922 2003 SW160 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
189923 2003 SD169 23/09/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
189924 2003 SM172 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189925 2003 SC174 18/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
189926 2003 SP183 21/09/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
189927 2003 SH191 18/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
189928 2003 SV191 19/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
189929 2003 SW191 19/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
189930 Jeanneherbert 2003 SR200 22/09/2003 Junk Bond D. Healy 4,6 km MPC · JPL
189931 2003 SE202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
189932 2003 SX203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
189933 2003 SW208 23/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
189934 2003 SW213 26/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
189935 2003 SH230 24/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189936 2003 SO243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
189937 2003 SK270 24/09/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
189938 2003 SS275 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189939 2003 SF286 20/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
189940 2003 SV291 30/09/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
189941 2003 SJ294 28/09/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
189942 2003 SC297 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
189943 2003 SD297 18/09/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
189944 Leblanc 2003 TX 03/10/2003 Wrightwood J. W. Young 6,2 km MPC · JPL
189945 2003 TP3 04/10/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 5,1 km MPC · JPL
189946 2003 TO10 14/10/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
189947 2003 TF17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
189948 Richswanson 2003 UM4 16/10/2003 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
189949 2003 UY4 17/10/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
189950 2003 UC7 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
189951 2003 UX23 22/10/2003 Kvistaberg UDAS 4,3 km MPC · JPL
189952 2003 UM35 16/10/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
189953 2003 UA56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
189954 2003 UA59 16/10/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
189955 2003 UQ60 16/10/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
189956 2003 UX62 16/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
189957 2003 UZ62 16/10/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
189958 2003 UK64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
189959 2003 UQ65 16/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
189960 2003 UE75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
189961 2003 UJ87 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
189962 2003 UF124 20/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
189963 2003 UA143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
189964 2003 UB190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
189965 2003 UB194 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189966 2003 UV200 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189967 2003 UL220 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189968 2003 UG256 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
189969 2003 UP276 30/10/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
189970 2003 WJ74 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
189971 2003 WF86 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189972 2003 WB154 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189973 2003 XE11 13/12/2003 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
189974 2003 XU34 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
189975 2003 YN62 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189976 2004 BU27 18/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
189977 2004 CB32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
189978 2004 CL77 11/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
189979 2004 DG18 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
189980 2004 DH24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189981 2004 DM31 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189982 2004 EE20 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189983 2004 ER44 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189984 2004 EX67 15/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
189985 2004 FL2 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189986 2004 FR3 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189987 2004 FP5 19/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
189988 2004 FR28 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189989 2004 FX80 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189990 2004 FF146 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189991 2004 GR 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
189992 2004 GA22 12/04/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
189993 2004 GO29 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
189994 2004 GH33 12/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
189995 2004 GJ38 15/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189996 2004 GW60 14/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
189997 2004 HF3 16/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
189998 2004 HX6 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189999 2004 HB11 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190000 2004 HG19 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL