Danh sách tiểu hành tinh/189801–189900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189801 2002 JT45 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189802 2002 JH81 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189803 2002 JW87 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189804 2002 JH101 07/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
189805 2002 JU114 13/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
189806 2002 JX148 09/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
189807 2002 KR12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189808 2002 KU14 30/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
189809 2002 LO19 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
189810 2002 LJ32 09/06/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
189811 2002 LB53 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189812 2002 NQ4 09/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 8,3 km MPC · JPL
189813 2002 NB12 04/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
189814 2002 NU22 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
189815 2002 NK28 12/07/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
189816 2002 NT28 13/07/2002 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
189817 2002 NW30 08/07/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
189818 2002 NL33 13/07/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
189819 2002 NC60 14/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
189820 2002 OG7 20/07/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
189821 2002 OC18 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
189822 2002 PR57 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
189823 2002 PU76 11/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
189824 2002 PE99 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
189825 2002 QC16 26/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
189826 2002 RN177 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
189827 2002 TE53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189828 2002 TD266 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189829 2002 VQ6 05/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
189830 2002 VL14 05/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
189831 2002 VW94 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189832 2002 XL25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189833 2002 XD106 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189834 2002 YL22 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189835 2002 YJ27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189836 2003 AN29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189837 2003 AU51 05/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
189838 2003 AM79 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189839 2003 AQ83 04/01/2003 Kitt Peak DLS 4,0 km MPC · JPL
189840 2003 BC9 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
189841 2003 BS14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
189842 2003 BA52 27/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
189843 2003 BK65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
189844 2003 DO7 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
189845 2003 EA12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189846 2003 ES30 06/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
189847 2003 EW34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189848 Eivissa 2003 FF2 23/03/2003 Mallorca Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
189849 2003 FX3 25/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
189850 2003 FE68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
189851 2003 FT74 26/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
189852 2003 FB81 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
189853 2003 FF102 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189854 2003 FR105 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
189855 2003 GQ9 02/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189856 2003 GV35 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
189857 2003 GV55 04/04/2003 Kvistaberg UDAS 2,9 km MPC · JPL
189858 2003 HX1 23/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
189859 2003 HB17 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
189860 2003 HF27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
189861 2003 HW34 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
189862 2003 HB38 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
189863 2003 HC52 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
189864 2003 JO9 02/05/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189865 2003 NC 01/07/2003 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
189866 2003 PK1 01/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
189867 2003 QV2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
189868 2003 QW3 18/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
189869 2003 QO15 20/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189870 2003 QO21 22/08/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
189871 2003 QV22 20/08/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
189872 2003 QY22 20/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
189873 2003 QO31 21/08/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
189874 2003 QY47 20/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189875 2003 QT60 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189876 2003 QE64 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
189877 2003 QR94 28/08/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
189878 2003 QV95 30/08/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
189879 2003 RT 02/09/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
189880 2003 RV4 03/09/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
189881 2003 RG11 13/09/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
189882 2003 RZ12 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
189883 2003 RV13 15/09/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
189884 2003 RF16 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
189885 2003 RO17 15/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
189886 2003 RY17 15/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
189887 2003 RF22 14/09/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
189888 2003 SQ17 17/09/2003 Kvistaberg UDAS 5,1 km MPC · JPL
189889 2003 SF25 17/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
189890 2003 SY25 17/09/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
189891 2003 SR28 18/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
189892 2003 SZ29 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
189893 2003 SZ35 18/09/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
189894 2003 SX38 16/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
189895 2003 SD40 16/09/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
189896 2003 SU47 18/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189897 2003 SS50 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
189898 2003 SO54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
189899 2003 SG55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
189900 2003 SD63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189801 2002 JT45 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189802 2002 JH81 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189803 2002 JW87 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189804 2002 JH101 07/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
189805 2002 JU114 13/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
189806 2002 JX148 09/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
189807 2002 KR12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189808 2002 KU14 30/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
189809 2002 LO19 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
189810 2002 LJ32 09/06/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
189811 2002 LB53 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189812 2002 NQ4 09/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 8,3 km MPC · JPL
189813 2002 NB12 04/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
189814 2002 NU22 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
189815 2002 NK28 12/07/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
189816 2002 NT28 13/07/2002 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
189817 2002 NW30 08/07/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
189818 2002 NL33 13/07/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
189819 2002 NC60 14/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
189820 2002 OG7 20/07/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
189821 2002 OC18 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
189822 2002 PR57 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
189823 2002 PU76 11/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
189824 2002 PE99 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
189825 2002 QC16 26/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
189826 2002 RN177 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
189827 2002 TE53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189828 2002 TD266 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189829 2002 VQ6 05/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
189830 2002 VL14 05/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
189831 2002 VW94 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189832 2002 XL25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189833 2002 XD106 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189834 2002 YL22 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189835 2002 YJ27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189836 2003 AN29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189837 2003 AU51 05/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
189838 2003 AM79 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189839 2003 AQ83 04/01/2003 Kitt Peak DLS 4,0 km MPC · JPL
189840 2003 BC9 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
189841 2003 BS14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
189842 2003 BA52 27/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
189843 2003 BK65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
189844 2003 DO7 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
189845 2003 EA12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189846 2003 ES30 06/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
189847 2003 EW34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189848 Eivissa 2003 FF2 23/03/2003 Mallorca Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
189849 2003 FX3 25/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
189850 2003 FE68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
189851 2003 FT74 26/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
189852 2003 FB81 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
189853 2003 FF102 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189854 2003 FR105 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
189855 2003 GQ9 02/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189856 2003 GV35 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
189857 2003 GV55 04/04/2003 Kvistaberg UDAS 2,9 km MPC · JPL
189858 2003 HX1 23/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
189859 2003 HB17 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
189860 2003 HF27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
189861 2003 HW34 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
189862 2003 HB38 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
189863 2003 HC52 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
189864 2003 JO9 02/05/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189865 2003 NC 01/07/2003 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
189866 2003 PK1 01/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
189867 2003 QV2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
189868 2003 QW3 18/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
189869 2003 QO15 20/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189870 2003 QO21 22/08/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
189871 2003 QV22 20/08/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
189872 2003 QY22 20/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
189873 2003 QO31 21/08/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
189874 2003 QY47 20/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189875 2003 QT60 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189876 2003 QE64 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
189877 2003 QR94 28/08/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
189878 2003 QV95 30/08/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
189879 2003 RT 02/09/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
189880 2003 RV4 03/09/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
189881 2003 RG11 13/09/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
189882 2003 RZ12 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
189883 2003 RV13 15/09/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
189884 2003 RF16 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
189885 2003 RO17 15/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
189886 2003 RY17 15/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
189887 2003 RF22 14/09/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
189888 2003 SQ17 17/09/2003 Kvistaberg UDAS 5,1 km MPC · JPL
189889 2003 SF25 17/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
189890 2003 SY25 17/09/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
189891 2003 SR28 18/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
189892 2003 SZ29 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
189893 2003 SZ35 18/09/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
189894 2003 SX38 16/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
189895 2003 SD40 16/09/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
189896 2003 SU47 18/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189897 2003 SS50 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
189898 2003 SO54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
189899 2003 SG55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
189900 2003 SD63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL