Danh sách tiểu hành tinh/184001–184100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184001 2004 EQ78 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
184002 2004 EO80 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
184003 2004 EH82 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184004 2004 EO84 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
184005 2004 EH90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184006 2004 EF91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184007 2004 EX92 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
184008 2004 EY92 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
184009 2004 EJ95 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184010 2004 EE97 10/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
184011 Andypuckett 2004 FT4 19/03/2004 Antares R. Holmes 1,2 km MPC · JPL
184012 2004 FT12 16/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
184013 2004 FY20 16/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
184014 2004 FA24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
184015 2004 FH24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184016 2004 FW27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184017 2004 FP31 30/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
184018 2004 FP33 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
184019 2004 FM35 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
184020 2004 FA36 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
184021 2004 FY36 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184022 2004 FE39 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184023 2004 FY39 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184024 2004 FO42 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184025 2004 FG44 16/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
184026 2004 FO45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
184027 2004 FG50 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184028 2004 FJ55 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
184029 2004 FH62 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
184030 2004 FT63 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
184031 2004 FX64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
184032 2004 FA65 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
184033 2004 FD65 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
184034 2004 FM66 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
184035 2004 FF67 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
184036 2004 FL67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
184037 2004 FD75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184038 2004 FW77 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
184039 2004 FG82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184040 2004 FJ82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184041 2004 FQ84 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184042 2004 FF86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184043 2004 FG86 19/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
184044 2004 FM86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184045 2004 FV87 19/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
184046 2004 FH90 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184047 2004 FX92 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184048 2004 FU96 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
184049 2004 FB99 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
184050 2004 FL99 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
184051 2004 FQ102 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
184052 2004 FR102 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
184053 2004 FN110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
184054 2004 FM113 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
184055 2004 FD126 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
184056 2004 FE128 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
184057 2004 FY130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
184058 2004 FC139 20/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
184059 2004 FG143 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184060 2004 FR146 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
184061 2004 FM148 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184062 2004 FZ151 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
184063 2004 FS162 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184064 Miner 2004 GM 10/04/2004 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
184065 2004 GW4 11/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
184066 2004 GQ7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
184067 2004 GT7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
184068 2004 GX7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
184069 2004 GH9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184070 2004 GW12 11/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
184071 2004 GD17 10/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184072 2004 GM17 11/04/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184073 2004 GU18 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
184074 2004 GS20 10/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
184075 2004 GU20 10/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
184076 2004 GY23 13/04/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
184077 2004 GC24 13/04/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184078 2004 GY25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184079 2004 GC27 14/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
184080 2004 GC30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184081 2004 GR33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184082 2004 GY34 13/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184083 2004 GR36 13/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184084 2004 GY38 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
184085 2004 GS39 15/04/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
184086 2004 GG40 11/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184087 2004 GP41 13/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
184088 2004 GD53 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
184089 2004 GZ58 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
184090 2004 GE70 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184091 2004 GL72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184092 2004 GZ72 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
184093 2004 GG77 13/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
184094 2004 GF81 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184095 2004 HH3 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
184096 Kazlauskas 2004 HB4 16/04/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,5 km MPC · JPL
184097 2004 HQ4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
184098 2004 HG8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184099 2004 HM10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
184100 2004 HQ10 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL