Danh sách tiểu hành tinh/167901–168000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167901 2005 EZ83 04/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
167902 2005 ET89 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
167903 2005 EU89 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
167904 2005 EP91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
167905 2005 EZ95 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
167906 2005 EG96 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
167907 2005 EB97 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
167908 2005 EJ97 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
167909 2005 EP98 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
167910 2005 EU99 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
167911 2005 ES100 03/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
167912 2005 ED101 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
167913 2005 EH102 03/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
167914 2005 EO102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
167915 2005 EG108 04/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
167916 2005 ER108 04/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
167917 2005 EB111 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
167918 2005 EF112 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
167919 2005 EB118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167920 2005 ED118 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167921 2005 ET118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
167922 2005 EE120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
167923 2005 EO128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167924 2005 EN131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
167925 2005 ED134 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
167926 2005 EB142 10/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
167927 2005 EG143 10/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
167928 2005 EJ157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
167929 2005 EF160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
167930 2005 ET160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
167931 2005 ER168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
167932 2005 EH171 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167933 2005 EF172 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167934 2005 EK173 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
167935 2005 EJ174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
167936 2005 EX176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
167937 2005 EA177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
167938 2005 EQ177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
167939 2005 EV178 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
167940 2005 EJ184 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
167941 2005 EP185 10/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
167942 2005 EQ185 10/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
167943 2005 EZ186 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
167944 2005 EY189 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
167945 2005 EC194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
167946 2005 EC202 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
167947 2005 EC206 13/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
167948 2005 ER210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
167949 2005 EX212 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
167950 2005 EX218 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
167951 2005 EK219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
167952 2005 EY219 10/03/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
167953 2005 EC223 10/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
167954 2005 EX223 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
167955 2005 EZ240 11/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
167956 2005 EV242 11/03/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
167957 2005 EC245 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
167958 2005 EX248 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
167959 2005 EK249 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167960 Rudzikas 2005 EV249 13/03/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,8 km MPC · JPL
167961 2005 EM257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
167962 2005 EQ267 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167963 2005 EM268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
167964 2005 EU275 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
167965 2005 EZ275 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
167966 2005 EE277 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
167967 2005 EX277 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
167968 2005 EV278 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
167969 2005 ED287 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
167970 2005 EL291 10/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
167971 Carlyhowett 2005 EF303 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,8 km MPC · JPL
167972 2005 FB1 16/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
167973 2005 FB4 18/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167974 2005 FN10 17/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
167975 2005 GY6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167976 Ormsbymitchel 2005 GS8 01/04/2005 Goodricke-Pigott V. Reddy 6,0 km MPC · JPL
167977 2005 GC10 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
167978 2005 GE10 04/04/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
167979 2005 GH16 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
167980 2005 GL16 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
167981 2005 GU22 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
167982 2005 GO29 04/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
167983 2005 GT32 04/04/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167984 2005 GT37 02/04/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
167985 2005 GK50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
167986 2005 GX66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
167987 2005 GQ69 03/04/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
167988 2005 GQ76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
167989 2005 GZ85 04/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
167990 2005 GW89 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167991 2005 GJ95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
167992 2005 GL95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
167993 2005 GS103 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
167994 2005 GW109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
167995 2005 GO116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167996 2005 GD120 12/04/2005 RAS A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
167997 2005 GV125 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
167998 2005 GC126 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
167999 2005 GD129 07/04/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
168000 2005 GY131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL