Chủ đề:Phần mềm

Tủ sách mở Wikibooks

< Tin học

Phần mềm

Các sách trong chủ đề này bàn đến phần mềm máy tính: một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị (Instruction) được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.