Chủ đề:Phần mềm khoa học

Tủ sách mở Wikibooks

< Phần mềm

Phần mềm khoa học
Các sách trong chủ đề này bàn về phần mềm khoa học: những phần mềm hỗ trợ nghiên cứu khoa học.