Bước tới nội dung

Trẻ em:Khủng long/Plateosaurus

Tủ sách mở Wikibooks
Khủng long
Plateosaurus
Mục lục sách
Khủng long bạo chúa
Stegosaurus
Spinosaurus
Mosasaurus
Velociraptor
Allosaurus
Apatosaurus
Pterosaurs
Triceratops
Herrerasaurus
Ankylosaurus
Iguanodon
Plesiosaur
Brontosaurus
Pachycephalosaurus
Brachiosaurus
Ichthyosaur
Edmontosaurus
Anatosaurus
Plateosaurus
NigersaurusCơ thể của chúng như thế nào?

[sửa]

Chúng ăn những gì?

[sửa]

Chúng sống ở thời đại nào?

[sửa]

Môi trường sống của chúng?

[sửa]

Làm sao người ta khám phá được chúng?

[sửa]

Chúng ta cần biết những gì?

[sửa]