Sơ cứu/nối

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Quyển sách này trình-bày tất-cả các điều được dạy trong một khóa học sơ-cứu căn-bản và thêm một chương về một số chủ-đề nâng-cao. Các chủ-đề căn-bản gồm:

 • Xem-xét tình-hình và CPR
 • Một số vấn-đề pháp-lý của việc sơ-cứu, bao-gồm quyền từ-chối thực-hiện (negligence) và sự-hợp-tác giữa nạn-nhân và sơ-cứu-viên (consent)
 • Cấp-cứu hệ tuần-hoàn như chảy máu, đau tim, đột-quỵ
 • Cấp-cứu hệ hô-hấp như hen-suyễn, sốc phản-vệ
 • Thương-tổn nội-tạng (chấn-thương trong) như gãy xương, chấn-thương ngực và chảy máu trong
 • Bỏng, động-kinh và các tình-trạng y-tế khác

Các chủ-đề trong chương Nâng-cao gồm:

 • Liệu-pháp oxy
 • Xử-lý đường dẫn khí
 • Sử-dụng máy khử rung tim bên ngoài tự-động (AED)
 • Một số đánh-giá thêm về tình-hình
 • Phân-loại bệnh-nhân (triage)

Mặc-dù bạn luôn có-thể đọc để biết thêm kiến-thức, những ai muốn áp-dụng các điều đã học trong sách này vào tình-huống thật phải qua một lớp hướng-dẫn do một giáo-viên đã được chứng-nhận phụ-trách. Bạn đọc nên cân-nhắc trước khi xem vì có những hình ảnh về các chấn-thương và bệnh-lý được đề-cập trong sách.

Đây là một wiki, do đó bạn có-thể sửa quyển sách này; nếu bạn thấy chỗ nào sai, hãy tin vào chính mình và sửa lỗi sai đó. Nếu bạn muốn để lại bình-luận, hãy vào trang thảo-luận. Nếu bạn muốn giúp quyển sách này nhiều hơn nữa, bạn có thể xem những mục chưa hoàn-tất trong phần Những việc cần làm, hoặc bạn có thể viết thêm vào bất cứ chỗ nào bạn chưa hài-lòng.

Mục-lục[sửa]

Các chương sách Sơ-cứu 100% hoàn tất 

Lời nói đầu 100% hoàn tấtMột số vấn-đề 100% hoàn tấtXem xét tình hình & Một số hỗ trợ cơ bản để duy trì sự sống 100% hoàn tấtSecondary Assessment 100% hoàn tấtCirculatory Emergencies 100% hoàn tất

Respiratory Emergencies 100% hoàn tấtSoft Tissue Injuries 75% hoàn tấtBone & Joint Injuries 100% hoàn tấtEnvironmental Illness & Injury 100% hoàn tất

Medical Conditions & Poisoning 75% hoàn tấtAdvanced Topics 75% hoàn tấtAppendices 75% hoàn tấtMeta content 75% hoàn tất

Lời nói đầu 100% hoàn tất 

Các tác-giả 75% hoàn tấtCách đọc quyển sách này 100% hoàn tấtSơ-cứu là gì? 100% hoàn tấtCác tổ-chức đào-tạo sơ-cứu 100% hoàn tất

 
Một số vấn-đề 100% hoàn tất 

Sự đồng-thuận 100% hoàn tấtPhòng-hộ 100% hoàn tấtLegal Liability 100% hoàn tấtCritical Incident Stress & Victim Death 100% hoàn tấtAbuse & Neglect 100% hoàn tất

 
Primary Assessment & Basic Life Support 100% hoàn tất 

Emergency First Aid & Initial Action Steps 75% hoàn tấtA for Airway 100% hoàn tấtB for Breathing 100% hoàn tấtC for Compressions 75% hoàn tấtD for Deadly Bleeding 100% hoàn tất

 
Secondary Assessment 100% hoàn tất 

Head-to-toe 100% hoàn tấtHistory 100% hoàn tấtVitals 100% hoàn tất

 
Circulatory Emergencies 100% hoàn tất 

External Bleeding 100% hoàn tấtInternal Bleeding 100% hoàn tấtHeart Attack & Angina 100% hoàn tấtStroke & TIA 100% hoàn tấtShock 100% hoàn tất

 
Soft Tissue Injuries 75% hoàn tất 

Burns 100% hoàn tấtElectrocution 75% hoàn tấtChest & Abdominal Injuries 75% hoàn tất

 
Respiratory Emergencies 100% hoàn tất 

Anaphylactic Shock 100% hoàn tấtAsthma & Hyperventilation 100% hoàn tấtObstructed Airway 100% hoàn tất

 
Bone & Joint Injuries 100% hoàn tất 

Musculoskeletal Injuries 100% hoàn tấtImmobilization 100% hoàn tấtHead & Facial Injuries 100% hoàn tấtSuspected Spinal Injury 100% hoàn tất

 
Environmental Illness & Injury 100% hoàn tất 

Heat-Related Illness & Injury 100% hoàn tấtCold-Related Illness & Injury 100% hoàn tấtPressure-Related Illness & Injury 100% hoàn tất

 
Medical Conditions & Poisoning 100% hoàn tất 

Diabetes 100% hoàn tấtSeizures 100% hoàn tấtMental Health Emergency 0% hoàn tấtPoisoning 75% hoàn tất

 
Advanced Topics 75% hoàn tất 

Wilderness First Aid 25% hoàn tấtMarine First Aid 0% hoàn tấtExtended Assessment 100% hoàn tất

Airway Management 100% hoàn tấtOxygen Administration 100% hoàn tấtAutomated External Defibrillation 100% hoàn tấtTriage 100% hoàn tất

 
Appendices 75% hoàn tất 

Appendix A: Glossary 50% hoàn tấtAppendix B: Behind the Scenes 25% hoàn tất

Appendix C: Sources 100% hoàn tấtAppendix D: Notes for First Aid Instructors 25% hoàn tấtAppendix E: First Aid Kits 100% hoàn tấtAppendix F:Emergency Telephone Numbers

 
Meta content 75% hoàn tất 

Sample first aid report 100% hoàn tấtList of Images 100% hoàn tất What needs to be done? 75% hoàn tất

Manual of Style 75% hoàn tấtBook category 100% hoàn tấtTemplate category 100% hoàn tấtSubject page 100% hoàn tất

PDF versions: for Canada(100% hoàn tất) — print on demand (100% hoàn tất)


100% hoàn tất bởi 24/03/2012 (24/03/2012)