Sơ cứu/nối/Cách đọc quyển sách này

Tủ sách mở Wikibooks

Các chuẩn quốc-tế[sửa]

Bản mẫu:SC Lưu-ý địa-phương Các thuật-ngữ và các hướng-dẫn điều-trị được trình-bày trong sách này là các chuẩn đã được quốc-tế công-nhận. Chúng tôi cố gắng sử-dụng càng nhiều chuẩn này trong sách càng tốt. Thông-tin thêm về việc các chuẩn đã được phát-triển và áp-dụng như thế nào có thể được xem ở Phụ-lục B: Sự hình-thành các chuẩn quốc-tế. Khi cần-thiết, chúng tôi sẽ đưa ra các 'Lưu-ý địa-phương' để làm rõ các khác biệt giữa cách điều-trị, thuật-ngữ của địa-phương và các chuẩn.

Các hộp thông-tin[sửa]

Trong suốt quyển sách này, các lưu-ý quan-trọng sẽ được trình-bày trong các hộp thông-tin sau:

Thận trọng
Hộp thông-tin này khuyên người đọc nên thận-trọng khi thực- hiện một hướng-dẫn nào đó.
Đừng làm điều này!
Hộp thông-tin đưa ra một lỗi hay mắc phải hoặc một hành-động có thể gây hại cho người được chữa-trị.
Cách làm tốt nhất
Hộp thông tin này đưa ra cách hành-xử tốt nhất (hoặc một trong những cách tốt nhất) trong một tình-huống cụ-thể, hoặc một điều quan-trọng cần ghi nhớ.

Các bản tóm-tắt[sửa]

Chương BLS/CPR chapter có một bản tóm-tắt (đã lược-bỏ các lưu-ý địa-phương) ở đây.

Các bản tóm-tắt giúp cho việc nhớ những gì đã học dễ dàng hơn. Bản tóm-tắt của các chương khác đang được viết.