Sách VBScript/Chương 2 Thẻ lệnh

0% developed
Tủ sách mở Wikibooks

Ngôn ngữ lập trình VBScript[sửa]

VBScript hay Visual Basic Script Edition là một ngôn ngử dùng để lập Trình Trang Mạng HTML do Hảng Microsoft sáng chế để làm cho trang mạng HTML thêm linh động và sống động. Cách thức hoạt động củng gần giống như Ngôn Ngử Lập Trình Cao Cấp Visual Basic của Microsoft

Khi được sử dụng trong trình duyệt, VBScript rất giống chức năng với JavaScript – nó tiến hành mã được ghi trong các tập tin HTML. VBScript có được dử dụng để tạo ra các ứng dụng HTML (có dạng .hta) yêu cầu Internet Explorer 5 hoặc mới hơn. Các nhà phát triển web có thể thích JavaScript cho các trình duyệt khác tốt hơn Internet Explorer. Khi mã nguồn VBScript được chứa trong những tập tin đứng một mình, chúng được có kiểu dữ liệu đặc trưng là .vbs.

VBScript được thông dịch bằng

 1. Phương tiện kịch bản là vbscript.dll, thứ có thể được gọi lên bởi phương tiện asp.dll trong môi trường trang mạng
 2. wscript.exe trong môi trường đồ họa Windows, và
 3. cscript.exe trong môi trường dòng lệnh.

VBScript của Microsoft chèn trong trang mạng cũng như Javascript của Netscape theo phương thức sau

<script language=Javascript>
  Thẻ Lệnh Javascript
</script>
<script language=VBScript>
  Lệnh VBscript
</script>

Học VBScript[sửa]

 1. Cấu trúc cú pháp
 2. Khai báo
 3. Chuỗi ký tự
 4. Mảng
 5. Phép toán
 6. Vòng lặp
 7. Xét điều kiện
 8. Hàm
 9. Thủ tục
 10. Lệnh VBscript

Tham khảo[sửa]

 1. http://www.w3schools.com/, Trang mạng tiếng anh dạy về HTML, Javascript,VBScript, PHP...