Hay Day/Lò bánh mỳ/Bảng

Tủ sách mở Wikibooks
Cấp độ 2
Cấp độ 7
Cấp độ 10
Cấp độ 19
Cấp độ 26
Cấp độ 33
Cấp độ 37
Cấp độ 39
Cấp độ 45