Danh sách tiểu hành tinh/79901–80000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79901 1999 BK9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
79902 1999 BY10 20/01/1999 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
79903 1999 BX11 21/01/1999 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
79904 1999 BO13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
79905 1999 BH20 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79906 1999 BJ20 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79907 1999 BX23 18/01/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
79908 1999 BP27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79909 1999 BY29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79910 1999 BE30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79911 1999 CK 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
79912 Terrell 1999 CC3 10/02/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., E. Kandler 6,3 km MPC · JPL
79913 1999 CE3 09/02/1999 Ondřejov P. Pravec 3,8 km MPC · JPL
79914 1999 CK3 07/02/1999 Gekko T. Kagawa 5,1 km MPC · JPL
79915 1999 CR17 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
79916 1999 CE18 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
79917 1999 CU22 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
79918 1999 CZ24 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79919 1999 CF28 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79920 1999 CU28 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
79921 1999 CK31 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79922 1999 CP34 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
79923 1999 CA36 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
79924 1999 CS36 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79925 1999 CG42 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79926 1999 CP42 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79927 1999 CX46 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79928 1999 CD49 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79929 1999 CB51 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
79930 1999 CL57 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
79931 1999 CG63 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
79932 1999 CA67 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79933 1999 CW70 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
79934 1999 CM71 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79935 1999 CF72 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79936 1999 CO72 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
79937 1999 CD73 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79938 1999 CB80 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
79939 1999 CP82 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
79940 1999 CJ83 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79941 1999 CC84 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79942 1999 CM85 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79943 1999 CO85 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
79944 1999 CK86 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
79945 1999 CQ89 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
79946 1999 CE90 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79947 1999 CG90 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79948 1999 CR91 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79949 1999 CF92 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
79950 1999 CP92 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79951 1999 CY93 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79952 1999 CZ95 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79953 1999 CG97 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
79954 1999 CX99 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79955 1999 CR104 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79956 1999 CW105 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79957 1999 CS109 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79958 1999 CO112 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79959 1999 CO113 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79960 1999 CD115 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79961 1999 CU116 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
79962 1999 CR119 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79963 1999 CV119 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79964 1999 CN120 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79965 1999 CD121 11/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79966 1999 CM124 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79967 1999 CY124 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79968 1999 CO125 11/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
79969 1999 CP133 11/02/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt 147 km MPC · JPL
79970 1999 CJ135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
79971 1999 CP135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79972 1999 CV135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79973 1999 CP136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79974 1999 CS137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79975 1999 CS139 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79976 1999 CT152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79977 1999 CS155 12/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
79978 1999 CC158 15/02/1999 Mauna Kea D. C. Jewitt, C. Trujillo, J. X. Luu, S. S. Sheppard 321 km MPC · JPL
79979 1999 DQ2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
79980 1999 DX3 20/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
79981 1999 DC5 17/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
79982 1999 DY8 18/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79983 1999 DF9 20/02/1999 Kitt Peak J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt 307 km MPC · JPL
79984 1999 EQ1 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79985 1999 ED4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79986 1999 ER5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,3 km MPC · JPL
79987 1999 EJ10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
79988 1999 EK10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
79989 1999 FH1 17/03/1999 Caussols ODAS 5,2 km MPC · JPL
79990 1999 FP1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79991 1999 FW3 19/03/1999 Bologna San Vittore Obs. 4,7 km MPC · JPL
79992 1999 FS4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
79993 1999 FU4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79994 1999 FZ4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
79995 1999 FB15 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
79996 1999 FS19 23/03/1999 Bologna San Vittore Obs. 4,3 km MPC · JPL
79997 1999 FW22 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
79998 1999 FH27 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
79999 1999 FJ32 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
80000 1999 FR33 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL