Danh sách tiểu hành tinh/75901–76000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75901 2000 CB49 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75902 2000 CN49 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75903 2000 CQ49 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
75904 2000 CA50 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
75905 2000 CK50 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75906 2000 CY50 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75907 2000 CJ51 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75908 2000 CC53 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75909 2000 CG53 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75910 2000 CO53 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
75911 2000 CJ54 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75912 2000 CQ56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75913 2000 CU57 05/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75914 2000 CS58 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75915 2000 CO60 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75916 2000 CY60 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75917 2000 CZ60 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75918 2000 CC61 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
75919 2000 CK61 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
75920 2000 CR62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75921 2000 CL63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75922 2000 CQ64 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75923 2000 CL65 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75924 2000 CF66 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75925 2000 CJ66 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
75926 2000 CR66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75927 2000 CE67 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75928 2000 CY69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75929 2000 CH70 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75930 2000 CO70 07/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75931 2000 CG71 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75932 2000 CN71 07/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
75933 2000 CB75 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75934 2000 CR75 07/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75935 2000 CW75 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75936 2000 CZ75 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75937 2000 CK78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75938 2000 CO80 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
75939 2000 CF81 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
75940 2000 CL82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75941 2000 CX82 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
75942 2000 CO84 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75943 2000 CM85 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75944 2000 CT85 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75945 2000 CY86 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75946 2000 CZ86 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75947 2000 CB87 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
75948 2000 CH88 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75949 2000 CR88 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
75950 2000 CU88 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75951 2000 CK90 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
75952 2000 CD91 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75953 2000 CE91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75954 2000 CO91 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75955 2000 CC92 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
75956 2000 CZ92 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75957 2000 CB94 08/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
75958 2000 CE94 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75959 2000 CP94 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75960 2000 CS96 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75961 2000 CZ98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
75962 2000 CH100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
75963 2000 CN100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75964 2000 CQ100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
75965 2000 CF103 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75966 2000 CL103 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75967 2000 CP103 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75968 2000 CF104 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,4 km MPC · JPL
75969 Backhouse 2000 CE112 07/02/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
75970 Olcott 2000 CH112 07/02/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
75971 Unkingalls 2000 CK112 07/02/2000 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
75972 Huddleston 2000 CM112 07/02/2000 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
75973 2000 CA117 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75974 2000 CC117 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
75975 2000 CD121 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75976 2000 CZ121 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75977 2000 CK122 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75978 2000 CC124 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
75979 2000 CL125 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75980 2000 CK128 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
75981 2000 CH136 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
75982 2000 DU 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
75983 2000 DY 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
75984 2000 DC2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
75985 2000 DY2 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
75986 2000 DO3 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,1 km MPC · JPL
75987 2000 DW4 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75988 2000 DK6 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75989 2000 DF7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
75990 2000 DA9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
75991 2000 DE9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
75992 2000 DH9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
75993 2000 DR9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
75994 2000 DA12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
75995 2000 DD14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
75996 2000 DS14 26/02/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
75997 2000 DU14 26/02/2000 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
75998 2000 DE15 26/02/2000 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
75999 2000 DH15 26/02/2000 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
76000 2000 DO15 26/02/2000 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL