Thành viên:Đức Anh/Nháp 93

Tủ sách mở Wikibooks

Trang này được đề nghị xóa nhanh. Lý do đưa ra là: CHƯA VIẾT LÝ DO.

Nếu bạn không đồng ý xóa nhanh trang trang này, hãy chèn {{chờ chút}} dưới bản mẫu này và ngay lập tức nêu lý do tại trang thảo luận. Người đề nghị xóa nhanh chú ý, không phải bất cứ trang nào đề thuộc diện xóa nhanh, một số trang muốn xóa cần phải có sự xem xét của cộng đồng bằng cách đưa ra trang Biểu quyết xóa. Nếu bạn không đồng ý xóa nhanh trang trang này, hãy chèn {{chờ chút}} dưới bản mẫu này và ngay lập tức nêu lý do tại trang thảo luận. Người đề nghị xóa nhanh chú ý, không phải bất cứ trang nào đề thuộc diện xóa nhanh, một số trang muốn xóa cần phải có sự xem xét của cộng đồng bằng cách đưa ra trang Biểu quyết xóa. Nếu bạn không đồng ý xóa nhanh trang trang này, hãy chèn {{chờ chút}} dưới bản mẫu này và ngay lập tức nêu lý do tại trang thảo luận. Người đề nghị xóa nhanh chú ý, không phải bất cứ trang nào đề thuộc diện xóa nhanh, một số trang muốn xóa cần phải có sự xem xét của cộng đồng bằng cách đưa ra trang Biểu quyết xóa.


Sửa đổi cuối: Đức Anh (thảo luận | đóng góp) vào 2 năm trước. (làm mới)